Özgün Araştırma

Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW

10.4274/BMB.galenos.2021.05.056

  • Atilla Bulur
  • Ayça Serap Çakır

Gönderim Tarihi: 03.05.2021 Kabul Tarihi: 15.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):314-319

Amaç:

Kolorektal kanserin (KRK) erken tanısında, mortalite, morbidite ve tedavi yanıtının tahmin edilmesinde kolayca ulaşılabilir, ucuz ve güvenilir biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Çalışmamızda KRK tanısı ile opere olan ve opere olmayan hastaların ortalama trombosit hacmi (MPV), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ölçümlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmamızda 2016-2019 yılları arasında hastanemiz gastroenteroloji kliniği, endoskopi ünitemizde kolonoskopik biyopsi ile KRK tanısı alan ve 26’sı opere, 26’sı non-opere toplam 52 hasta incelenmiştir. Her iki hasta grubuna ait demografik, kolonoskopik, klinik, laboratuvar ve operasyonel bilgiler restrosepektif olarak irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda opere ve non-opere KRK hastaların yaş ortalamaları (60,04 ve 64,19 yaş) ve cinsiyet (kadın/erkek: 12/16 ve 10/14) özellikleri birbirine benzerdi. Opere olarak cerrahi tedavi uygulanan hastaların, cerrahi tedavi olmayan non-opere hastalara göre MPV, RDW ve NLR ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük saptandı (p<0,001, p=0,026, p<0,001).

Sonuç:

Kronik enflamasyonun, malignite dahil birçok hastalığın patogenezinde rol oynadığına dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Çalışmamızda araştırdığımız enflamatuvar göstergeler olan MPV, RDW ve NLR düzeylerinin, tümörün ve dolayısıyla enflamasyonun ortadan kalkmasına neden olan operasyon sonrası düşük düzeylerde olduğu saptanmıştır. Bu biyobelirteçler KRK erken tanısı için fikir verebileceği gibi, cerrahi tedavi yanıtı hakkında da bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: NLR (nötrofil-lenfosit oranı), MPV (ortalama trombosit hacmi), RDW (eritrosit dağılım genişliği), operasyon, kolorektal adeno karsinom

Tam Metin (İngilizce)