Özgün Araştırma

Demografik Verilere Göre Sigara Dumanına Aktif ve Pasif Maruziyet ile Ciddi Lomber İntervertebral Disk Dejenerasyonu Arasındaki İlişki
 • Fatma Esra Bahadır Ülger
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 220-228 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.031
Gebelerde Düşme ile Yorgunluk, Düşme Korkusu, Duygu Durumu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
 • İlknur Can
 • Betül Keyif
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 229-233 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.035
Mikropapiller Karsinom Birlikteliğini Tahmin Etmekte; Tiroid Nodül Boyutu Performans Analizi
 • Nadir Adnan Hacım
 • Gülçin Ercan
 • Yiğit Ülgen
 • Talar Vartanoğlu Aktokmakyan
 • Merve Tokoçin
 • Serhat Meriç
 • Marko Velimirovic
 • Candaş Erçetin
 • Ahmet Akbaş
 • Yüksel Altınel
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 234-241 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.022
Femoral Boyun Kırığı Olan Yaşlılarda Endoprotez Seçiminin Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi
 • Hasan May
 • Yusuf Alper Katı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 242-247 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.033
Rutin Check-up Muayenesi ile İnsidental Tiroid Nodulü ve Tiroid Kanseri Saptanma Oranı: Tek Merkezli Çalışma
 • Derya Arğun
 • Pelin Basım
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 248-256 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.12.086
Crohn Hastalığının Radyolojik Değerlendirmesinde BT Enterografisinin Etkinliği
 • Nevzat Herdem
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 257-263 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.020
Lomber Stabilizasyonda BT Metal Artefakt Azaltma Tekniğinin Etkinliği ve Radyolojik Değerlendirmeye Katkısı
 • Nuri Serdar Baş
 • Serap Baş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 264-270 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.043
COVID-19 Salgınının Kadın Cinsel Davranışına Etkisi
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Özlem Karabay Akgül
 • Tolga Karacan
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Hakan Güraslan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 271-275 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.036
Benign ve Malign Böbrek Kitlelerinin Enflamasyon Markerlarıyla Ayrımı
 • Murat Demir
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Kasım Ertaş
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 276-279 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.028
Kolesistektomi Esnasında Laparoskopik Cerrahiden Açık Cerrahiye Geçişi Etkileyen Risk Faktörleri
 • Türker Acehan
 • Emin Köse
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 280-286 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.047
Sağlıklı Yenidoğanlarda ve Solunum Yetmezliği Olan Yenidoğanlarda Ardışık İki Yüksek Duyarlılıklı Kardiyak Troponin T Ölçümünün Değerlendirilmesi
 • Sinan Tüfekçi
 • Özgür Kızılca
 • Aliye Çelikkol
 • Birol Topçu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 287-294 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.041
MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Özel
 • Meltem Erol
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Selen Mandel Işıklı
 • Volkan Tosun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 295-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.064
Port Kateterizasyonu: 156 Hastalık Klinik Deneyimimiz
 • Edip Gönüllü
 • Serdar Yeşiltaş
 • Doğan Koca
 • Abdurrahman Aycan
 • Erkan Doğan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 302-305 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.016
Hamile Kadınlarda COVID-19 Pandemisinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi
 • Elif Çiler Eren
 • Sevda Gümüş Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 306-313 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.050
Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW
 • Atilla Bulur
 • Ayça Serap Çakır
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 314-319 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.056
Diyabetik Polinöropati ve Nöropatik Ağrıda Hangi Belirteçler Rol Oynuyor?
 • Mehlika Panpallı Ateş
 • Sevgi Ferik
 • Hayat Güven
 • Selim Selçuk Çomoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 320-325 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.066
Panik Bozukluğa Eşlik Eden Eksen I ve Eksen II Bozuklukların Değerlendirilmesi
 • Mustafa Nuray Namlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 326-333 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.083
Yanık İlişkili Mortalitenin Öngörülmesinde mSIS, DNI, CRP, LDH ve Albümin Seviylerinin Kullanılması
 • Merve Akın
 • Ali Emre Akgün
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 334-338 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.085
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Favipiravir Kombine Tedavisinin Sonuçları
 • Habip Yılmaz
 • Abdullah Emre Güner
 • Murat Altuntaş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 339-345 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.084

Olgu Sunumu

Dirençli Hiperemezis Gravidarumun Kortikosteroid ile Remisyonu
 • Tuğba Özcan Aydın
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Sevda Nur Su
 • Tuba Alptekin Karapolat
 • Şeyma Yesiralioğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 346-349 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.021
COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 350-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067