Derleme

COVID-19 Salgını Sırasında Egzersiz Fizyolojisi ve Önemi
 • Aysu Kılıç
 • Kerem Erkalp
 • Nuran Darıyerli
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 85-89 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-027
Tüm Yönleriyle DcR3
 • Nazlı Helvacı
 • Hifa Gülru Çağlar
 • Alev Kural
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 90-101 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-032

Özgün Araştırma

Asimetrik Dimetilarjininin COVID-19’daki Rolü
 • Müfide Arzu Özkarafakılı
 • Zeynep Mine Yalçınkaya
 • Mustafa İlteriş Bardakçı
 • Işık Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 102-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-06
Ürolitiazisli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografiyle Kalkül Dansitesinin Tek Bir Ölçümünün Taş Bileşimi Öngörüsündeki Değeri ve Pratikte Kullanımı
 • Ebru Sarıkaya
 • Süleyman Öncü
 • Mehmet Öncü
 • Ahmet Tan Cimilli
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 110-115 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-024
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Rabdomiyoliz: Etiyoloji, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz
 • Ebru Azapağası
 • Bilge Akkaya
 • Sevim Onguner
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Zeynelabidin Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 116-123 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-017
Çocuk Acil Serviste Down Sendromlu Hastalar
 • İbrahim Hakan Bucak
 • Hilal Aydın
 • Mehmet Geyik
 • Hüseyin Tanrıverdi
 • Fedli Emre Kılıç
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 124-129 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-122
Yaygın Evreli Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda İlk Kemoterapiye Tam Yanıtı Etkileyen Faktörler
 • Eyyüp Çavdar
 • Yakup İriağaç
 • Abdullah Sakin
 • Erdoğan Selçuk Şeber
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 130-136 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-098
Metalik Kalça Protezli Hastalarda Pelvik BT’de MAR Tekniğinin Anorektal Bölgenin Görüntü Kalitesine Etkisi
 • Serap Baş
 • Elbrus Zarbaliyev
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 137-143 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-09
İnce Bağırsak Adenokarsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Özellikler ve Prognostik Faktörler
 • İzzet Doğan
 • Didem Taştekin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 144-149 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-015
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Olgularda Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarında Kateterizasyon ve Anjiyografi İşlemlerinde Anestezi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 360 Olgu
 • Hatice Dilek Özcanoğlu
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 150-157 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-035
Yaşlılık Evrelerine Göre Perioperatif Komplikasyon Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
 • Meliha Orhon Ergün
 • Seniyye Ülgen Zengin
 • Pelin Çorman Dinçer
 • Tümay Umuroğlu
 • Zuhal Aykaç
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 158-164 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-039
Kolorektal Karsinomda KRAS Mutasyonu ve 18F-FDG Tutulum Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Aynur Özen
 • Serkan Menekşe
 • Esat Namal
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Merve Tokoçin
 • Talar Vartanoğlu
 • Emel Gökmen
 • Fatih Çelebi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 165-173 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-031
Fentanilin İndüklediği Öksürük İnsidansı ve Dozun Etkisi: Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 174-179 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-033
Türkiye’de İki Farklı Bölgede COVID-19’un Zamansal ve Klinik Farklılıklarının Çok Merkezli Bir Değerlendirmesi: İstanbul ve Diyarbakır’ın Karşılaştırılması
 • Özlem Vuran
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Ahmet Necati Şanlı
 • Aytuğ Altundağ
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 180-188 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-020

Olgu Sunumu

Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sık Fakat Genellikle Gözden Kaçan Bir Nedeni: Still Hastalığı
 • Caner Varhan
 • İhsan Solmaz
 • Süleyman Özçaylak
 • Zeynep Kutlu
 • Elif Anık
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 189-191 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-023