Özgün Araştırma

Kalp Cerrahisi Merkezinde Uzayan Yoğun Bakım Hastalarının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2019.11.027

  • Bedih Balkan
  • Hatice Dilek Özcanoğlu

Gönderim Tarihi: 30.11.2019 Kabul Tarihi: 28.12.2019 Bagcilar Med Bull 2020;5(1):13-20

Amaç:

Bu çalışmada kalp cerrahisi merkezinde, kronik yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi ve bu özelliklerin kullanılan skorlama sistemlerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

1 Eylül 2014-1 Eylül 2019 tarihleri arasında retrospektif olarak kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım veya koroner yoğun bakım ünitesinde izlenip yoğun bakım sürecinin uzaması nedeniyle kronik yoğun bakım ünitesine alınan olgularda gerçekleştirildi. Her bir olgunun yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi 2 (APACHE 2) skorları, Glasgow Koma skalası, bilgileri içeren çalışma formu oluşturuldu. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

İki yüz altmış üç hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların ortalama yaşları 64,6±6 yıl olup, %61’i erkek %39’u kadındı. Olguların %46’una koroner bypass (n=122) cerrahisi, %25’ine kapak + aort diseksiyonu (n=67) %19 akut koroner arter sonrası (n=51) %7’si periferik arter hastalığı (n=17) sonrası izlenmişti. Hastaların takip süresi ortalama 44,2± 96,38 gün olarak saptanmıştı. Mortalite gelişen olgularda, mortalite gelişmeyen olgulara göre APACHE 2 skoru anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05 24,9±8,0 vs 20,5±7,2). Olgularda en sık gözlenen komorbidite %41 (n=48) Böbrek yetmezliği idi. Altmış dokuz olguya perkutan trakeostomi ve 21 olguya cerrahi trakeostomi olmak üzere 90 olguya trakeostomi açıldı. Toplam izlenen hastaların %42,6’sı (n=112) kaybedildi.

Sonuç:

Kronik yoğun bakımda izlenen olgular çok farklı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu olgularda böbrek yetmezliği mortaliteyi ve morbiditeyi artıran en önemli risk faktörüdür. Ayrıca hastalarda APACHE 2 skorlaması operatif mortalite ve morbiditeyi değerlendirmede ve öngörmede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzayan yoğun bakım hastaları, kalp merkezi, APACHE 2, uzamış mekanik ventilasyon

Tam Metin (İngilizce)