Özgün Araştırma

İnce Bağırsak Adenokarsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Özellikler ve Prognostik Faktörler

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-015

  • İzzet Doğan
  • Didem Taştekin

Gönderim Tarihi: 13.02.2022 Kabul Tarihi: 23.05.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):144-149

Amaç:

İnce bağırsak adenokarsinomu nadir görülen bir tümördür ve prognozu ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu çalışmada ince bağırsak adenokarsinomlu hastalarda klinikopatolojik özellikleri ve prognostik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Yirmi iki hasta değerlendirildi. Klinikopatolojik özellikler ve tedavi yaklaşımları retrospektif olarak kaydedildi. Genel sağkalımı ve prognostik faktörleri değerlendirmek için Kaplan-Meier ve Cox regresyon analizleri kullanıldı.

Bulgular:

Tümörün primer çıkış yerleri sırası ile duodenum (%50), jejunum (%31,8) ve ileum (%18,2) idi. De novo metastatik hasta sayısı 11 (%50) idi. En sık metastatik bölgeler sırası ile periton (%45), karaciğer (%41) ve lenf düğümleri (%18) idi. Medyan genel sağkalım süresi 19,9 aydı (7,3-32,5) idi. Bir ve iki yıllık sağkalım oranları sırasıyla %65,9 ve %39 olarak bulundu. Metastatik hastalarda birinci basamak kemoterapinin yanıt oranı (tam veya kısmi yanıt) %46,2 olarak tespit edildi. Çok değişkenli analizde cerrahi (p=0,024) ve tanı yaşı (p=0,017) genel sağkalım için istatistiksel olarak anlamlı prognostik faktörler olarak tespit edildi. Ancak primer tümör bölgesi (p=0,106), de novo metastatik hastalık (p=0,323) ve metastatik bölge sayısı (p=0,086) istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

İnce bağırsak adenokarsinomlu hastalara sıklıkla ilerlemiş hastalık ile tanı konulmuştu ve hastalığın prognozu kötüydü. Primer tümörün çıkarılmasının sağkalımı iyileştirdiğini ve tanı sırasında 60 yaşından büyük olmanın olumsuz bir prognostik faktör olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: İnce bağırsak adenokarsinomu, kemoterapi, prognoz

Tam Metin (İngilizce)