Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Gebelerde Düşme ile Yorgunluk, Düşme Korkusu, Duygu Durumu ve Yaşam Kalitesi Arasindaki İlişki
 • İlknur Can
 • Betül Keyif
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.035
Demografik Verilere Göre Sigara Dumanına Aktif ve Pasif Maruziyet ile Ciddi Lomber İntervertebral Disk Dejenerasyonu Arasındaki İlişki
 • Fatma Esra Bahadır Ülger
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.031
Mikropapiller Karsinom Birlikteliğini Tahmin Etmek; Tiroid Nodül Boyutu Performans Analizi
 • Nadir Adnan Hacım
 • Gülçin Ercan
 • Yiğit Ülgen
 • Talar Vartanoğlu Aktokmakyan
 • Merve Tokoçin
 • Serhat Meriç
 • Marko Velimirovic
 • Candaş Erçetin
 • Ahmet Akbaş
 • Yüksel Altınel
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.076
Rutin Check-up Muayenesi ile İnsidental Tiroid Nodulü ve Tiroid Kanseri Saptanma Oranı: Tek Merkezli Çalışma
 • Derya Arğun
 • Pelin Basım
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.12.086
Crohn Hastalığının Radyolojik Değerlendirmesinde BT Enterografisinin Etkinliği
 • Nevzat Herdem
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.020
Femoral Boyun Kırığı Olan Yaşlılarda Endoprotez Seçiminin Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi
 • Hasan May
 • Yusuf Alper Katı
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.033
Lomber Stabilizasyonda CT Metal Artifact Reduction Tekniğinin Etkinliği ve Radyolojik Değerlendirmeye Katkısı
 • Nuri Serdar Baş
 • Serap Baş
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.043

Olgu Sunumu

Dirençli Hiperemezis Gravidarumun Kortikosteroid ile Remisyonu
 • Tuğba Özcan Aydın
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Sevda Nur Su
 • Tuba Alptekin Karapolat
 • Şeyma Yesiralioğlu
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.021
COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067