Özgün Araştırma

YouTube’da Lateral Epikondilit Videolarının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.06.076

  • Murat Aydın
  • Ahmet Mert

Gönderim Tarihi: 20.06.2021 Kabul Tarihi: 03.11.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(4):390-396

Amaç:

Bu çalışmanın amacı YouTube’da lateral epikondilit ile ilgili sağlık ve bilgilendirme videolarının kalitesini, güvenilirliğini ve eğiticilik düzeyini değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışmada YouTube üzerinde arama kelimesi ‘‘lateral epikondilit’’ yazılarak, 1 Nisan 2021 tarihli arama yapıldı. İlk 50 video bu anahtar terime göre en alakalı sıralama ile değerlendirme için kaydedildi. Videolar iki ortopedik cerrah tarafından değerlendirildi. Videoların saniye olarak uzunluğu, izlenme sayısı, beğenme sayısı, beğenmeme sayısı, animasyon olup olmadığı, içeriği, yüklenme gün sayısı ve video kaynağı kaydedildi. Tüm videolar uzunluk, izlenme sayısı, beğenme sayısı ve videonun kaynağı bilgileri ile analiz edildiler. Videoların kalitesini değerlendirmek için global kalite skoru (GQS) (score range: 0-4), Journal of the American Medical Association (JAMA) (0-5) ve DISCERN (15-75) skorlama sistemleri kullanıldı. Elde edilen veriler bu skorlama sistemlerine göre istatistiksel olarak analiz edildiler.

Bulgular:

Beğenme oranı ile GQS, DISCERN ve JAMA arasında anlamlı bir ilişki yoktur. İzlenme oranı ile GQS (p=0,038) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. İzlenme oranı ile DISCERN (p=0,453) ve JAMA (p=0,946) arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Video güç indeksi ile GQS (p=0,036) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Video güç indeksi ile DISCERN (p=0,442) ve JAMA (p=0,938) arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Yüklenme kaynaklarına göre JAMA ve DISCERN skorlarında doktor ve doktor olmayanlar arasında anlamlı fark vardır. Yüklenme kaynağı açısından GQS düzeyinde (p=0,15) anlamlı bir farklılık yoktur.

Sonuç:

YouTube’da lateral epicondilit ile en alakalı ilk 50 video analiz edildiğinde ağırlıklı olarak sağlık profesyonelleri tarafından videoların yüklenmiş olduğu görüldü. Genel olarak, 50 video analiz edildiğinde ortalama düzeyde yeterliliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, sosyal medya, YouTube

Tam Metin (İngilizce)