Özgün Araştırma

YouTube’da COVID-19 ve CPR İçerikli Videoların Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-08

  • Hatice Topcu

Gönderim Tarihi: 18.01.2023 Kabul Tarihi: 13.02.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):57-61

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalığı ile birlikte yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) içerikli YouTube videolarının bilimselliğinin, kalitesinin ve eğiticiliğinin American Health Association 2020 güncel resüsitasyon kılavuzuna uygunluğunu değerlendirmektir.

Yöntem:

YouTube anasayfasının arama motoruna anahtar kelime olarak COVID-19 ve CPR yazılarak en çok izlenen ilk 70 video değerlendirilmek üzere kaydedildi. Videoların çalışmaya dahil edilme kriterlerine göre değerlendirmesi yapılarak videoların kaynağı, kim tarafından yüklendiği, video uzunluğunun süresi, yüklenme gün sayısı, izlenme ve beğenilme sayıları, global quality skoru (GQS), Journal of the American Medical Association (JAMA) skoru ve m-DISCERN skorlama sistemleri videoların özelliklerini saptamak için kaydedildi. Bu veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Değerlendirilen videoların %21’i doktorlar, %79’u sağlık kuruluşu tarafından yüklenmişti. Ortalama video uzunluğu 3,945 saniye, ortalama izlenme sayısı 9104.37, ortalama beğenilme sayısı 61,70 idi. Ortalama GQS’u 4,24, ortalama JAMA skoru 3,06, ortalama m-DISCERN skoru 3,76 idi. Her iki yükleyici arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç:

YouTube videolarının doğru ve bilimsel içeriğe uygun olduğu bulundu. COVID-19 pandemi sırasında özellikle sağlık profesyonellerinin nasıl CPR yapacağı konusunda görsel anlamda video içeriği olan YouTube’un güvenirliği önemli ölçüde anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: CPR, COVID-19, GQS, JAMA, m-DISCERN, YouTube

Tam Metin (İngilizce)