Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesindeki Kritik Obstetrik Hastalar: Tek Merkezli On Yıllık Geriye Dönük Kohort Çalışması

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-105

  • Mehmet Salih Sevdi

Gönderim Tarihi: 05.10.2021 Kabul Tarihi: 31.01.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):20-26

Amaç:

Kritik obstetrik hastalarda (KOPs) hem gebelik öncesi var olan bir hastalığın hem de gebeliğin kendisi ve sonrasında yeni ortaya çıkan ek hastalıkların şiddetlenmesi söz konusudur. Literatürde KOPs’nin takibine yönelik sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitemizde son 10 yılda takip ettiğimiz KOPS’nin retrospektif taranması ile yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul sıklığı, nedenleri, sonuçları ve mortaliteye etki eden faktörleri araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ’de 2011-2021 tarihleri arasında yatan KOPs üzerinde retrospektif olarak planlandı.

Bulgular:

KOPs tanısı alan 18-50 yaş arası 220 hastanın bilgileri çalışmaya dahil edildi. YBÜ’ye hasta kabulü sebebi en sık sezaryen (n=129, %58,6), en sık kabul endikasyonu ise kanama idi (n=56, %25,4). YBÜ yatış süresi ortalama 2 (3,5±4) gün, hastanede yatış süresi ise 6 (9,1±7,9) gün olup, YBÜ’den taburculuk oranı %94,5, mortalite oranı %4,5 olarak tespit edildi. Mortalite görülen hastalarda gestasyonel yaş daha düşük (p<0,05), ilk 24 saat akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi II skoru, ardışık organ yetmezliği değerlendirme skoru anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,001).

Sonuç:

YBÜ’ye hasta kabulü en sık sezaryen (n=129, %58,6) sebebiyle; en sık kabul endikasyonu ise obstetrik kanama idi (n=56, % 25,4). Mortalite oranı %4,5 olarak tespit edildi. KOPs ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı hazırlıklı olunmalı ve bu hastaların takip ve tedavileri uygun şekilde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kritik obstetrik hasta, maternal mortalite, yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)