Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Metil Alkol İntoksikasyonlu Hastaların Klinik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-106

  • Kadir Arslan
  • Ayça Sultan Şahin

Gönderim Tarihi: 07.12.2022 Kabul Tarihi: 10.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):222-229

Amaç:

Metil alkol ahşabın fermentasyonu ile elde edilen ve endüstriyel olarak çeşitli alanlarda kullanılan bir çözücüdür. Ucuz ve kolay ulaşılabirliği nedeniyle kaçak içki yapımında sıklıkla kullanılmakta ve ciddi morbidite ile mortaliteye yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir merkezin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen metanol intoksikasyonlu hastaların klinik özelliklerini değerlendirmek ve mortalite üzerine etkili faktörleri saptamaktır.

Yöntem:

Ocak 2016 ile Eylül 2022 tarihleri arasında YBÜ’de metanol intoksikasyonu nedeniyle takip edilen 18 yaş ve üzeri tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar taburculuk grubu ve ölen grup olarak sınıflandırılarak demografik özellikler, klinik veriler ve mortaliteye etki eden faktörler retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya taburculuk grubunda 11 (%34,3), vefat eden grupta 21 (%65,7) olmak üzere toplam 32 hasta dahil edildi. Tüm popülasyonun yaş ortalaması 41,5±8,8 yıl ve hepsi erkek idi. Tüm popülasyonun %37,5’inde santral sinir sistemi bulguları, %34,3’ünde görme bozuklukları, %15,6’sında gastrointestinal sistem şikayetleri mevcuttu. Hastaların %93,7’sine renal replasman tedavisi, %40,6’sına etil alkol veya fomepizol, %28,1’ine folat uygulandı. Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz (pH<6,95, baz açığı<-25,2, anyon gap>23,2) ve yüksek laktat düzeyleri (laktat>5,27) kötü sonuçlarla ilişkili bulundu.

Sonuç:

Metanol intoksikasyonları özellikle genç-orta yaş erkekleri etkileyen, ileri tedavi yöntemlerine rağmen hastaneye geç başvuru ve tedavide gecikme nedeniyle yüksek mortalite oranları görülebilen bir halk sağlığı problemidir. Etkili politikaların geliştirilmesinin ve bu konuda yapılacak çalışmaların hastaların yönetimine ve tedavi protokollerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Asidoz, metanol, mortalite, yoğun bakım ünitesi, zehirlenmeler

Tam Metin (İngilizce)