Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks: İki Yıllık Retrospektif Değerlendirme

10.4274/BMB.galenos.2019.12.028

  • Ali Özalp
  • Mehmet Salih Sevdi
  • Serdar Demirgan
  • Funda Gümüş Özcan
  • Myatsu Win
  • Kerem Erkalp
  • Ayşin Selcan

Gönderim Tarihi: 02.12.2019 Kabul Tarihi: 11.12.2019 Bagcilar Med Bull 2020;5(1):7-12

Amaç:

Pnömotoraksa yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) sıklıkla rastlanır. Travmatik pnömotoraks sebepleri, genellikle künt ve penetran travmalar iken, iatrojenik pnömotoraks santral venöz kateterizasyon, pozitif basınçlı mekanik ventilasyon ve torasentez gibi işlemler sonrası meydana gelebilmektedir.

Yöntem:

Bu çalışmada, YBÜ, 01.01.2013 ile 01.01.2015 tarihleri arasında pnömotoraks tanısı alarak takip ve tedavi edilen toplam 69 hastanın bilgileri değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, Vücut Kitle indeksi ile pnömotoraks nedeni, tarafı, göğüs tüpünün takılma zamanı, göğüs tüpü toplam kalış süresi, YBÜ kalış süresi açısından kayıtlar değerlendirildi. Pnömotoraks hastaları etiyolojilerine göre Travmatik Pnömotoraks grubu (Group T) ve Iatrogenic pnömotoraks grubu olarak incelendi.

Bulgular:

YBÜ’de pnömotoraks insidansı %2,43 saptandı ve olguların tümü kazanılmış pnömotoraks idi. Olguların 57/69’u travmatik olup, iatrojenik gruptakilere göre, çoğu bilateral gelişmiş, tanıda toraks kompütörize tomografisi kullanılmış ve torasentez sıklığı daha fazla idi. grup T’de göğüs tüpü daha hızlı yerleştirilmişti. Mekanik ventilasyon süresi ve YBÜ’de kalma zamanı grup T’de daha kısaydı.

Sonuç:

Pnömotoraks YBÜ’de yatan hastalarda görülen başlıca acil olgulardan biridir. Nadir olmasına rağmen erken teşhis edilmelidir. Çalışmamız, YBÜ’de görülen pnömotoraksın her zaman edinilmiş olduğunu ve çoğunun travmatik olduğunu doğrulamaktadır. Travmatik pnömotoraks grubunda mekanik ventilasyon süresi ve YBÜ’de kalış süresi iatrojenik pnömotoraks grubuna kıyasla daha kısadır.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, travmatik, iatrojenik, YBÜ

Tam Metin (İngilizce)