Özgün Araştırma

Türk Toplumunda Koroner Arter Hastalığı ve İlişkili İlaçların Cinsel Aktiviteye Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-089

  • Barış Düzel
  • Didar Elif Akgün
  • Özgen Şafak
  • Abdulrahman Naser
  • Tarık Yıldırım
  • Abdulla Arslan
  • Gönül Açıksarı
  • Lütfü Bekar
  • Oğuzhan Çelik
  • Asım Oktay Ergene

Gönderim Tarihi: 22.10.2022 Kabul Tarihi: 29.12.2022 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):13-20

Amaç:

Akut koroner sendrom (AKS) sonrasında cinsel fonksiyon bozuklukları klinik pratikte sıklıkla karşılaşılan problemlerdir. Çalışmamızın amacı Türk toplumunda AKS sonrası sosyal hayatlarına dönen hastaların sağlıklı bir sosyal hayatın temel unsurlarından olan sağlıklı bir cinsel yaşama geçebilme zamanının belirlenmesi ve AKS ile ilgili ilaçların cinsel aktiviteye etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem:

Çalışmamızda, Ocak 2017-Aralık 2019 yılları arasında en az 3 ay önce AKS geçiren ve polikliniğe başvuran AKS öncesinde cinsel olarak aktif olan gönüllü kadın ve erkekler kapalı anket usulü ile değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları ve kullandığı ilaçlar ile birlikte AKS öncesi ve sonrasındaki cinsel aktivite düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

AKS sonrasında hastaların %36’sında (n=117) cinsel disfonksiyon gelişmiştir. Cinsel disfonksiyonu olan grupta kalp yetmezliği [%21 (n=25) - %9 (n=18) - p=0,001], kronik böbrek yetmezliği [%9 (n=11) - %0 (n=0) p<0,001], BPH varlığı [%34 (n=40)- (%11 (n=23) p<0,001] yüksek saptanmıştır. Ayrıca beta-bloker kullanımı [%95 (n=111) - %84 (n=172) p=0,001] ve ACE-İ/ARB kullanımı [%62 (n=73) - %54 (n=111) p=0,05] cinsel disfonksiyonu olan grupta daha yüksek saptanmıştır.

Sonuç:

Çalışmamızda başta kalp yetmezliği olmak üzere multipl komorbiditesi olan hastalarda cinsel isteksizlik prevelansında artış izlenmiştir. Beta-bloker kullanan hastalarda cinsel isteksizlik fazla bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, beta-blocker, cinsel disfonksiyon, Türk toplumu

Tam Metin (İngilizce)