Özgün Araştırma

Troklear Displazi ve Kondromalazi Patella Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-104

  • Musa Atay

Gönderim Tarihi: 07.12.2022 Kabul Tarihi: 09.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):53-56

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, troklear displazi ile kondromalazi patella arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem:

Retrospektif çalışmaya troklear displazili 191 hastanın (103 kadın ve 88 erkek, ortalama yaş: 33±3,1, dağılım: 18-49) diz manyetik rezonans görüntülemesi dahil edildi. Troklear displazisi olmayan hastalar (100 kadın ve 91 erkek, ortalama yaş: 31±4,2 yıl, dağılım: 18-49) kontrol olarak kabul edildi. Troklear displazi sınıflandırıldı (tip A, tip B, tip C, tip D). Tibial tuberosity-trochlear groove mesafesi ölçüldü. Kondromalazi patella medial ve lateral fasette ayrı ayrı incelendi.

Bulgular:

Troklear displazi dağılımı şu şekildeydi; tip A (%50,2), tip B (%30,3), tip C (%13,6), tip D (%5,9). Troklear displazili hastaların 81’inde (%42,4), kontrol grubun 39’unda (%20,4) kondromalazi patella saptandı (p<0,05). Kondromalazi patella lateral fasette anlamlı olarak daha sıktı. Troklear displazi tipi ile kondromalazi patella arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Displazi derecesi arttıkça kondromalazi patella sıklığı da artmaktadır (p<0,05).

Sonuç:

Troklear displazi ve troklear displazi derecesi özellikle lateral faset düzeyindeki kondromalazi patella için önemli bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Diz, kartilaj, kondromalazi patella, troklear displazi

Tam Metin (İngilizce)