Özgün Araştırma

Total Tiroidektomide Vasküler Ligasyon Yönteminin İntraoperatif ve Postoperatif Hipoparatiroidizme Aşamalı Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2020.06.025

  • Gülçin Ercan
  • Meltem Küçükyılmaz
  • Hakan Yiğitbaş
  • Nadir Adnan Hacım
  • Serhat Meriç
  • Ramazan Kuşaslan
  • Yüksel Altınel
  • Merve Tokoçin
  • Tülin Saraç
  • Yeşim Erbil

Gönderim Tarihi: 25.06.2020 Kabul Tarihi: 31.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(4):166-172

Amaç:

Vasküler ligasyon yönteminin, total tiroidektominin intraoperatif ve postoperatif erken dönemde paratiroid fonksiyonu üzerindeki aşamalı etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmaya Haziran 2019 ile Aralık 2019 tarihleri arasında ötiroid multinodüler guatr nedeniyle total tiroidektomi uygulanan 40-61 yaşları arasında, toplam 54 hasta dahil edildi. Tiroid lobları, paratiroid bezleri ve rekürren laringeal sinir korunarak inferior yaklaşımlı klempbağlama tekniği kullanılarak adım adım ayrıldı. Tüm hastalara aynı cerrahi ve kan alma işlemi rutin olarak uygulandı. Serum paratiroid hormonu (PTH) ve Kalsiyum (Ca) düzeyleri operasyondan 2 saat önce, operasyon sırasında sağ ve sol lobun inferior ve superior polleri bağlandıkça ve postoperatif 12. saatte ölçüldü ve veriler retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Total tiroidektomi yapılan 54 hastanın 7’si (%12,9) erkek ve 47’si (%87,04) kadındı, yaş ortalaması 45,65±8,23 idi. İntraoperatif dönemde PTH açısından olgular değerlendirildiğinde sağ lob superior pol damar ligasyonu ve lob eksizyonunda istatiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Sol lobda ise her iki pol damar ligasyonu ve eksizyonu sonrasında da ileri düzeyde azalma saptandı (p<0,001). Serum Ca açısından incelendiğinde intraoperatif dönemde sağ lob cerrahi işlemlerinde anlamlı değişiklik saptanmazken, sol lob damar bağlama ve lob eksizyon işlemleri sonrası Ca düzeylerinde anlamlı düşme saptandı (p<0,05). Postoperatif erken dönemde serum PTH ve Ca düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Sağ lobun superior polünün ligasyonu sonrası hipokalsemi olmayan hastaların PTH düzeylerinde anlamlı bir azalma gözlenirken, hipokalsemili hastalarda bu düşüş sağ lobun çıkarılmasından sonra başlamıştır (p<0,05). Sağ lob ve sol lob eksizyonu sonrası ve postoperatif 12. saatte, hipokalsemi olan ve olmayan gruplar arasında Ca düzeylerinde anlamlı farklar tespit edilmiştir. Ayrıca, hipokalsemili hastaların Ca düzeylerinde, sol lob eksizyonundan sonra ve postoperatif 12. saatte anlamlı düşüş görülmüştür (sırasıyla p<0,05 ve p<0,001).

Sonuç:

Total tiroidektomide konvansiyonel damar ligasyon yönteminin intraoperatif ve postoperatif PTH düzeylerine aşamalı etkilerinin, erken dönem postoperatif komplikasyon riski insidansında anlamlı bir fark yaratmadan, hipokalsemi varlığına bağlı olarak değişebileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, kalsiyum, paratiroid hormon, total tiroidektomi

Tam Metin (İngilizce)