Özgün Araştırma

Tekrarlayan Anterior Epistaksis Tedavisinde Topikal Sodyum Pentaborat Pentahidrat Uygulaması ile Topikal Oksitetrasiklin Uygulamasının Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2020.11.26

  • Ayşe Sezim Şafak
  • Fikrettin Şahin

Gönderim Tarihi: 26.11.2019 Kabul Tarihi: 26.05.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(2):52-56

Amaç:

Kulak burun boğaz pratiğinde epistaksis (burun kanaması) tedavisi genellikle konservatiftir. Cerrahi tedavi seçeneği, nadir durumlarda gerekir. Öte yandan uzman muayenesi gerekmeden altın standart kolay uygulanan bir tedavi seçeneği henüz tanımlanmamıştır. Yaygın kullanılan topikal ajanların kullanımları kolaydır, ancak orta ile düşük düzeyde başarı gösterdikleri için yeni tedavi seçenekleri ve medikal tedavi ajanlarına ihtiyaç vardır. Sodyum pentaborat pentahidrat (SPP) doğal bir mineral olup medikal alanda yara iyileşmesi üzerine belirgin başarısı gözlenmiştir. Biz de çalışmamızda anterior epistaksis tedavisinde hali hazırda yaygın kullanılan topikal oksitetrasiklin ile topikal SPP uygulamasını epistaksis tedavi başarısı olarak karşılaştırmayı hedefledik.

Yöntem:

Ocak 2018 ile Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Gebze Merkez Hastanesi KBB Kliniği’ne tekrarlayan anterior epistaksis şikayeti ile başvuran toplam 66 hastayı çalışmaya dahil ettik. Hastaların yaş, cinsiyet, başvurma zamanları, kullandıkları ilaçlar, kronik hastalıkları, bir haftalık topikal tedavi sonrasındaki epistaksis sıklığı kaydedildi. Ek olarak tedavi öncesi ve sonrası SNOT-22 skorları ve Kisselbach alanının ölçümleri yapıldı. Otuz iki hastaya topikal SPP jel, 34 hastaya topikal oksitetrasiklin tedavisi uygulandı. Grupların yaş ve cinsiyet aralıkları benzerdi.

Bulgular:

Topikal SPP jel ve oksitetrasiklin tedavileri benzer sonuçlar göstermişlerdir. Öte yandan tedavi sonrasındaki ilk haftada görülen epistaksis sıklığı anlamlı olarak SPP jel uygulamasında daha düşük bulunmuştur.

Sonuç:

Sonuçlarımız göstermiştir ki, SPP jel epistaksis tedavisinde kullanılabilir, başarısı oksitetrasiklin ile benzerdir. Ayrıca tedavi sonrasındaki ilk haftada epistaksis sıklığının anlamlı derecede az olması da önemli bir avantajdır.

Anahtar Kelimeler: Epistaksis, oksitetrasiklin, SPP, SNOT 22, topikal tedavi

Tam Metin (İngilizce)