Özgün Araştırma

Tek seviye anterior servikal diskektomi ile diskektomi ve füzyon sonrası radyolojik ve klinik komşu seviye dejenerasyonu oranlarının karşılaştırılması

10.5350/BMB2016010102

  • Ozgur Yusuf Aktas
  • Abdurrahman Aycan
  • Burak Eren
  • Necati Kaplan
  • M. Murat Taskin
  • Feyza Karagoz Guzey

Gönderim Tarihi: 24.10.2016 Kabul Tarihi: 06.11.2016 Bagcilar Med Bull 2016;1(1):6-11

Amaç:

Tek seviye basit anterior servikal diskektomi uygulanan olgularda komşu seviyelerde gelişen radyolojik değişiklikleri ve klinik bulguları diskektomiyle birlikte füzyon uygulanan olgularda görülenlerle karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntemler:

Diskektomiyle birlikte füzyon uygulanan 25, basit diskektomi uygulanan 20 olgu vardı. Olguların klinik tabloları girişim öncesinde ve girişimden 1 yıl sonra ODOM kriterlerine göre değerlendirildi ve iyileşme oranları hesaplandı. Üst ve alt komşu seviyelerdeki disk yükseklikleri, üst ve alt foramen yükseklikleri, üst ve alt komşu seviyelerin üst ve alt son plaklarının yükseklikleri, yeni osteofit gelişimi, segmenter açılanma ve servikal lordoz derecesi girişim öncesi ve girişimden 1 yıl sonraki grafilerde ölçüldü.

Bulgular:

Girişim öncesi ve 1 yıl sonraki ölçümler karşılaştırıldığında bütün olgularda bütün komşu seviyelerde yeni dejeneratif değişiklikler ortaya çıkmasına rağmen radyolojik bulgular klinik bulgulara yansımamıştı. Füzyon grubunda radyolojik dejenerasyon bulguları anlamlı olarak daha sık olsa da klinik sonuçlar iki grupta aynıydı. Öte yandan, servikal lordoz kaybı basit diskektomi grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı.

Sonuçlar:

Tek seviye anterior servikal diskektomiye füzyon eklenmesi 1 yıl sonunda komşu seviyelerde daha sık radyolojik dejenerasyon bulgularına neden olsa da klinik bulgular aynıydı. Füzyonun neden olduğu aşırı harekete bağlı olarak gelişmesi beklenen klinik komşu seviye hastalığının görülebilmesi için daha uzun süreli izlem gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Diskektomi, intervertebral disk kayması, spinal füzyon - yan etkiler