Özgün Araştırma

Tedavi Almamış HIV Hastalarında Sitopeniler: Türkiye ve Somali Karşılaştırması

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-051

  • Öznur Sarı
  • Süda Tekin
  • Ümit Üre
  • Mahir Kapmaz

Gönderim Tarihi: 31.05.2022 Kabul Tarihi: 04.09.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):279-287

Amaç:

Sitopeni, HIV pozitif bireylerde yaygın olarak görülen ve genellikle hastalığın evresi ile ilişkili komplikasyonlardır. Sitopenilerin prevalansı HIV enfeksiyonunun evresine, cinsiyete, ırka, coğrafi konuma ve beslenme durumuna bağlıdır. Bu çalışmanın amacı etnik, coğrafi ve sosyo-ekonomik olarak farklı iki ülkede, Türkiye ve Somali’de tedavi görmemiş HIV ile enfekte hastalarda sitopeni sıklığını değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışmaya katılanların tümü, herhangi bir antiretroviral tedavi almayan, yeni teşhis edilmiş yetişkin HIV pozitif hastalardı. Dışlama kriterleri, 18 yaşından küçük olmak, hematolojik ve onkolojik bozuklukların varlığı, malignitesi olan HIV pozitif hastalar, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, hamilelik, akut hastalık (yani, pnömoni veya gastroenterit), fırsatçı enfeksiyonlar ve konjenital hematolojik bozukluklar idi.

Bulgular:

Bu çalışmada en sık görülen sitopeni normositik normokromik anemi idi. Anemi, Somalili hastalarda Türk hastalara göre önemli ölçüde daha yaygındı. Somalili hastalarda ikinci sık görülen hematolojik anormallik lökopeni, Türk hastalarda ise trombositopeni idi. Türk hastalarda lökopeni nadirdi.

Sonuç:

Çalışmamızın hematolojik bulguları, HIV pozitif bireylerde antiretroviral ilaçların ve diğer ajanların seçiminde ve ayrıca yan etkilerin gelişiminin izlenmesinde çıkarımlara sahiptir. Bu sonuçlar sosyo-ekonomik ve coğrafi farklılıklara sahip ülkeler arasında farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, edinsel immün yetmezlik sendromu, sitopeni, Somali, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)