Özgün Araştırma

Supraglottik Larenjektomiden İyileşen Hastaların Cepstral Pik Nokta Analizleri

10.4274/BMB.galenos.2019.48372

  • Ziya Saltürk
  • Onur Üstün
  • Hüseyin Sarı
  • Belgin Tutar
  • Tolgar Lütfi Kumral
  • Güler Berkiten
  • Yavuz Uyar

Gönderim Tarihi: 15.05.2019 Kabul Tarihi: 12.06.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(2):49-52

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, supraglottik larenjektomi geçiren hastalarda kepstral pik noktası ve laringostroboskopik sonuçları incelemektir.

Yöntem:

Transservikal supraglottik larenjektomi ve bilateral modifiye boyun diseksiyonu olmuş, en az 12 ay takip edilmiş 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalar çalışmanın başlangıcında laringostroboskopiyle incelendi; glottik kapanış ve mukozal dalga paternleri incelendi. Temel frekanslarda ses kayıtları alındı ve kepstral pik noktası analiz edildi. Voice handicap index-10 tamamlanması istendi. On sağlıklı bireyden kontrol grubu oluşturuldu. Sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Supraglottik larenjektomi grubunda ortalama kepstral pik noktası 1,53-5,91, kontrol grubunda ise 4,6-6,06 olarak bulundu, sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Supraglottik larenjektomi grubunda temel frekans 174,49 ile 197,25 Hz arasında, kontrol grubunda ise 118,57 ile 197,61 Hz arasında değişmiştir ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Laringostroboskopik incelemede glottik kapanışta iki grup arasında anlamlı fark bulunmazken, mukozal dalgalarda anlamlı fark saptandı. Voice handicap index, supraglottik larenjektomi hastalarında anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Sonuç:

Supraglottik larenjektomi, kepstral pik noktasını düşürürken, ses kalitesini düşürerek mukozal dalgaları etkiler.

Anahtar Kelimeler: Kepstral pik noktası, supraglottic larenjektomi, laringostroboskopi, ses kalitesi, voice handicap index

Tam Metin (İngilizce)