Özgün Araştırma

Üst Gastrointestinal Kanaması Olan Hastalarda H3B2 Skorunun Doğrulanması ve Diğer Skorlar ile Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-038

  • Abuzer Özkan
  • Kadir Özsivri
  • Abdullah Algın
  • Abuzer Coşkun

Gönderim Tarihi: 10.04.2023 Kabul Tarihi: 18.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):259-264

Amaç:

Bu çalışmamızda H3B2 skorunun Türk hastalar üzerinde validasyonunu yaptık. Ek olarak Glasgow-Blatchford skoru ile AIMS65 skorlamalarıyla karşılaştırdık.

Yöntem:

Bu çalışma retrospektif ve tek merkezli olarak yürütüldü. 07-2021 ile 07-2022 arasında üçüncü basamak hastane verileri taranarak yapıldı. Hastalar ilk başvurudan sonra 24 saat içinde endoskopi uygulaması yapılmış erişkin hastalardı. Glasgow-Blatchford skoru, AIMS65 ve H3B2 ilk başvuru değerlerine göre hesaplandı.

Bulgular:

Çalışmaya 116 hasta dahil edildi. Yaş ortanca değeri 60 (çeyrekler arası 45,53) yıldı. H3B2, AIMS65 ve Glasgow-Blatchford skorlamaları non-survivor grupta survivor gruba göre anlamlı olarak yüksekti (sırası ile p=0,005, <0,001, 0,013). Laktat ve albümin H3B2 skoruna eklendiğinde eğri altındaki alan değeri 0,910 seviyesine ulaştı ve daha güçlü öngörü kabiliyeti kazandı.

Sonuç:

H3B2 skoru Türk hastalarda kısa dönem mortaliteyi öngörmede başarılı oldu. Daha güçlü sonuçlar elde etmek için laktat ve albüminin H3B2 skoruna eklenmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: AIMS65, Glasgow-Blatchford, H3B2 skoru, mortalite, üst gastrointestinal sistem kanaması

Tam Metin (İngilizce)