Özgün Araştırma

Spinal Metastazla Belirti Veren Folliküler Tip Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

10.4274/BMB.galenos.2019.26888

  • Azmi Tufan
  • Burak Eren
  • Abdurrahim Taş
  • Neslihan Berker
  • Özgür Yusuf Aktaş
  • İlker Güleç
  • Mustafa Safi Vatansever
  • Murat Karacan
  • Günay Vahabova
  • Feyza Karagöz Güzey

Gönderim Tarihi: 18.01.2019 Kabul Tarihi: 18.01.2019 Bagcilar Med Bull 2019;4(1):1-9

Amaç:

Folliküler tip tiroid karsinomu (FTK) nadiren spinal metastazla belirti verir. Böyle bir olgu sunmayı ve bu konuda literatür taramayı amaçladık.

Yöntem:

Lomber 2 spinal metastazla belirti veren 45 yaşında erkek FTK olgusu sunuldu ve literatürde benzer 26 olgu bulundu. Tüm olguların özellikleri değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 27 olgu 55,2±15 yaşındaydı (35-88 arasında, ortalama ± SS) ve erkek/kadın oranı 12/15 idi. Başvuruda 19 olguda kol ve/veya bacaklarda güçsüzlük vardı ve 9’u mobilize olamıyordu. Spinal tümör 14 olguda total, 5 olguda subtotal çıkarıldı. Yirmi olguya radyoaktif iyot tedavisi eklendi. Olguların 23’ü 3-214 ay (43,7±53,2, ortalama ± SS) süreyle izlenmişti, sadece 4 olgu başvurudan 214, 66, 36 ve 7 ay sonra ölmüştü. Halen sağ olan 19 olgunun 13’ü nörolojik olarak normaldi. Uygulanan cerrahi tipi (total çıkarmaya karşılık diğer cerrahi tipleri) son durumu etkileyen tek faktör olarak saptandı. Tümörü total çıkarılan hastalarda sondurum anlamlı olarak daha iyiydi.

Sonuç:

Folliküler tip tiroid karsinomunun spinal metastazla belirti vermesi çok nadirdir. Ancak total tümör çıkarılması ve adjuvan tedaviyle prognoz iyidir. Spinal tümörlü hastalarda bu kanser tipi de ayrıcı tanıda akılda tutulmalı ve tarama testleri yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Diferansiye tiroid karsinomu, folliküler tip tiroid karsinomu, spinal metastaz, spinal tümör

Tam Metin (İngilizce)