Özgün Araştırma

Sol Taraflı İnguinal Herninin Varikosel ile İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-087

  • Musa Atay

Gönderim Tarihi: 18.10.2022 Kabul Tarihi: 28.12.2022 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):1-5

Amaç:

Bu çalışmanın amacı sol taraflı kasık fıtığı ile varikosel arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem:

Temmuz-Ekim 2022 tarih aralığında, sol inguinal herni saptadığımız 60 hasta (grup 1) ve herni saptamadığımız 60 hasta (grup 2, kontrol grubu) prospektif çalışmamıza dahil edildi. Sağ inguinal hernisi, sol epididimoorşit öyküsü, skrotal cerrahi veya inguinal herni cerrahisi öyküsü olanlar çalışma kapsamına alınmadı. Olgular sol varikosel varlığı açısından değerlendirildi. Varikosel derecesi, pampiniform pleksus ven çapı ve herni kesesinin boyun çapı ölçüldü.

Bulgular:

Çalışmamızda toplam 120 erkek hasta mevcuttu (grup 1 n=60, grup 2 n=60). Hernisi olan hastaların yaş aralığı 23-60 yıl iken (ortalama yaş: 36±8,4 yıl), hernisi olmayan hastaların yaş aralığı 20-58 yıl (ortalama yaş: 33±9,5 yıl) idi. Yaş dağılımı açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,89). Grup 1’de varikosel sıklığı %58,3 (35/60) görülürken, grup 2’de %23,3 (14/60) saptandı [rölatif risk 2,5 (%95 güven aralığı (GA) (1,507, 4,147)] ve olasılık oranı 4,6 [%95 GA (2,091, 10,118)]. Grup 1’de ortanca varikosel derecesi 1 iken, grup 2’de ise 0 saptanmış olup istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<0,001). Pampiniform pleksus ven çapları grup 1’de anlamlı olarak daha geniş bulunmuştur [2,402, standart sapma (SS)=0,586 vs. 1,867, SS=0,375, p<0,001)].

Sonuç:

Sol inguinal hernisi olan hastalarda varikosel riski artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, inguinal herni, herni, ultrason, varikosel

Tam Metin (İngilizce)