Özgün Araştırma

Sezaryen Ameliyatlarında ERAS Protokolünde Ondansetron Uygulamasının Rejyonal Anestezi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Randomize Bir Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-10-081

  • Necmiye Ay
  • Duygu Akyol
  • Pelin Kılıç Erol
  • İbrahim Polat

Gönderim Tarihi: 05.10.2022 Kabul Tarihi: 08.12.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):365-370

Amaç:

Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü sezaryen ameliyatlarında daha sık uygulanmaya başlanmış olup, postoperatif avantajlarından dolayı rejyonel anestezi ilk tercihtir. Spinal anestezinin yan etkileri arasında hipotansiyon ve bradikardi sık görülmektedir. 5-HT3 reseptörlerinin uyarılmasıyla meydana gelen Bezold Jarisch refleksinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma spinal anestezi altında sezaryen yapılan gebelerde 5-HT3 reseptör antagonisti olan ondansetron uygulamasının hemodinamiye etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Yöntem:

Spinal anestezi ile elektif sezaryen planlanan 78 gebe çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba ayrılarak; spinal anesteziden önce grup 1 (n=38) 4 mg intravenöz ondansetron almış, grup 2 (n=40) ise ondansetron almamıştır. Her iki gruptaki hastaların kan basıncı, kalp tepe atımı ve vazopressör gereksinimleri değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Ortalama arter basıncındaki düşüşler grup 2’de 2. ve 4. dakikalarda grup 1’e göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Grup 1’deki hastaların vazopressör ihtiyacı (p=0,001) ve bulantı- kusma insidansı anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,01).

Sonuç:

Elektif sezaryen uygulanan gebelerde spinal anestezi öncesi ondansetron kullanıldığında hemodinami daha stabil olup, vazopressör kullanımı azalmış ve bulantı-kusmanın daha az olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ERAS, kan basıncı, kusma, ondansetron, spinal anestezi

Tam Metin (İngilizce)