Özgün Araştırma

Sıçanlarda Bistüri, Makas ve Koter Kullanılarak Kolon Diseksiyonlarında Anastomoz Güvenliğinin Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2020.08.048

 • Hakan Yiğitbaş
 • Candaş Erçetin
 • Erkan Yavuz
 • Osman Bilgin Gülçiçek
 • Ali Solmaz
 • Kamil Özdoğan
 • Aytaç Biricik
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Hafize Uzun
 • Fatih Çelebi
 • Atilla Çelik

Gönderim Tarihi: 25.08.2020 Kabul Tarihi: 12.10.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):14-19

Amaç:

Postoperatif anastomoz kaçağı modern cerrahide hala bir sorundur. Postoperatif anastomoz kaçağı nedeniyle yeniden hastaneye yatış hastanede kalış süresini uzatır ve yeni ameliyatlar maliyeti artırır. Bağırsakların nasıl diseke edileceğine dair hala bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda bistüri, makas ve koter kullanarak diseksiyon sonrası kolon anastomozlarının güvenliğini karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Otuz iki yetişkin Wistar Hannover sıçanı rastgele olarak her biri 8 hayvan içeren 4 gruba ayrıldı: grup 1: sham grubu, grup 2: bistüri grubu, grup 3: makas grubu, grup 4: koter grubu. Anastomoz tek tek sütürler ile tek kat üzerinden yapıldı. Patlama basıncı 7. günde ölçüldü. Biyokimyasal ve histopatolojik parametrelerin değerlendirilmesi için doku ve kan örnekleri alındı.

Bulgular:

Sham, bistüri, makas ve koter grupları arasında patlama basıncı ortalaması, ortalama hidroksiprolin seviyeleri ve fibroz dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi.

Sonuç:

Hemostaz için koter en iyi seçimdir, ancak doku iyileşmesi düşünüldüğünde, neşter ve makas en güvenli alternatifler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, doku iyileşmesi, hidroksiprolin, kolon diseksiyonu, sıçan

Tam Metin (İngilizce)