Özgün Araştırma

Sağlıklı Yenidoğanlarda ve Solunum Yetmezliği Olan Yenidoğanlarda Ardışık İki Yüksek Duyarlılıklı Kardiyak Troponin T Ölçümünün Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.04.041

  • Sinan Tüfekçi
  • Özgür Kızılca
  • Aliye Çelikkol
  • Birol Topçu

Gönderim Tarihi: 04.04.2021 Kabul Tarihi: 02.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):287-294

Amaç:

Yenidoğanlarda yüksek duyarlılıklı kardiyak Troponin T’nin (hs cTnT) göbek kordonu ve doğum sonrası fizyolojik sınırlarına ilişkin veriler azdır. Bu çalışma sağlıklı yenidoğanlarda hs cTnT’nin normal değerlerini ve üst sınırlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yenidoğan solunum yetmezliğinde klinik önemi ve kullanılabilirliği analiz edilmiştir.

Yöntem:

Bu invazif olmayan ve retrospektif, kesitsel çalışmada, Temmuz 2018 ile Ocak 2020 tarihleri arasında doğan 113 sağlıklı yenidoğan ve kalp dışı kaynaklı solunum yetmezliği olan 93 yenidoğan değerlendirildi. Hs cTnT, bebeklerde göbek kordonunda ve doğumdan 24-96 saat sonra ölçüldü.

Bulgular:

Sağlıklı grupta umbilikal kord hs cTnT medyan 38 (17-156) ng/L; 99. persantil hs cTnT 122 ng/L, solunum yetmezliği grubunda umbilikal kord hs cTnT medyan 72 (27-326) ng/L bulundu. Sağlıklı grupta postnatal 2-4 gün hs cTnT medyan 75 (10-194) ng/L; 99. persantil 194 ng/L, solunum yetmezliği grubunda hs cTnT medyan 145 (41-409) idi. Göbek kordonu için hs cTnT ROC eğrisi eğrinin altındaki alan değeri 0,848 [cut-off 64: %95 güven aralığı (GA): 0,79-0,90, duyarlılık: %62,4, özgüllük: %93,7], göbek kordonu hs cTnT’nin yenidoğan solunum yetmezliğinin tahmini için duyarlı bir belirteç olduğunu düşündürmektedir. Kontrol hs cTnT ROC eğrisi eğrinin altındaki alan değeri 0,851 (cut-off: 121,5, %95 GA: 0,79-0,90, duyarlılık: %71, özgüllük: %86,8), kontrol hs cTnT’nin neonatal solunum yetmezliğinin tahmini için duyarlı bir belirteç olduğunu göstermektedir.

Sonuç:

Sağlıklı yenidoğanlarda umbilikal kord ve postnatal hs cTnT referans aralığının, erişkin değerlerine göre yüksek olduğu saptanmıştır. Her iki hs cTnT değeri, yenidoğan solunum yetmezliği grubunda sağlıklı gruba göre çok artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göbek kordonu, sağlıklı yenidoğan, yenidoğan solunum yetmezliği, yüksek duyarlı kardiyak troponin T

Tam Metin (İngilizce)