Özgün Araştırma

Rutin Check-up Muayenesi ile İnsidental Tiroid Nodulü ve Tiroid Kanseri Saptanma Oranı: Tek Merkezli Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2021.12.086

  • Derya Arğun
  • Pelin Basım

Gönderim Tarihi: 05.12.2020 Kabul Tarihi: 18.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):248-256

Amaç:

Check-up muayeneleri son on yılda önem kazanmış ve tıbbi yardım isteme amaçlı sağlık kurumlarına başvuruların en yaygın nedenleri arasında yerini almıştır. Tiroid nodülleri, check-up muayenesi sırasında sıklıkla tespit edilmektedir. Çalışmamızın amacı, check-up muayenesine başvuran bireylerde tiroid nodülü sıklığını ve tiroid kanseri gelişme oranını belirlemek ve tiroid kanseri saptanmasında değişkenlerin rolünü tanımlamaktır.

Yöntem:

Check-up muayenesi için başvuran hastaların bilgisayar database kayıtları sistematik biçimde taranarak, tiroid ultrasonografisi (USG) yapılan hasta kayıtlarına erişildi. Öncesinde bilinen herhangi bir tiroid hastalığı veya tiroid kanseri öyküsü olan ve mevcut bir tiroid hastalığı için ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hasta grubunun demografik bilgileri, tiroid USG raporları, sitoloji ve histopatoloji sonuçları ile serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) ve tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyleri değerlendirilerek kaydedildi. Vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Veriler, SPSS 25 istatistik paket programı ile analiz edildi.

Bulgular:

Otuz bin dört yüz kırk dokuz check-up hastasının 24.362’si değerlendirildi. Beş bin altı yüz kırk beş (%23,17) hastada insidental tiroid nodülü saptandı. Bu hastaların ortalama VKİ’si 56±2,01 kg/m², TSH değeri 2,87±0,45 mIU/mL, sT3 değeri 3,76±0,87 pg/mL ve sT4 değeri 1,23±0,24 pg/mL idi. Ortalama nodül boyutu 1,31±0,56 mm iken, nodüllerin 2,936’sı (%52,01) solid nodül, 1,377’si (%24,39) kistik nodül, 1,332’si (%23,59) mikst nodül olarak gözlendi. Nodüllerin 1,916’sı (%33,94) TIRADS 2, 3,273’ü (%57,98) TIRADS 3,234’ü (%4,31) TIRADS 4a, 114’ü (%1,27) TIRADS 4b, 72’si (%1,27) TIRADS 4c ve 36’sı (%0,63) TIRADS 5 kategorisindeydi. Biyopsi yapılan 392 hastanın 224’ünün (%57,14) sonucu benign, 100’ünün (%25,51) şüpheli malign ve 68’inin (%17,34) malign olarak raporlandı. Papiller tiroid kanseri tanısı konulan hastaların oranı %63,15, foliküler tiroid kanseri %34,21 ve medüller tiroid kanseri %2,63 olarak tespit edildi. Univariate analizlerde anlamlı bulunan tüm değişkenlere multinominal lojistik regresyon analizi uygulandığında artan VKİ’nin 1,7 kat [olasılık oranı (OO): 1,71, %95 güven aralığı (GA): 1,43-2,96], kadın cinsiyetin 1,8 kat [OO: 1,79, (GA): 1,21-2,67], solid nodül yapısının 1,6 kat [OO: 1,62, (GA): 1,27-3,54], artan nodül çapının 2,7 kat [OO: 2,71, (GA): 1,11-3,31], ve artan TIRADS skorunun 4,7 kat [OO: 4,73, (GA): 1,76-7,31] tiroid kanseri gelişimini artırıcı etkisi olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Tiroid nodüllerini değerlendirme ve yönetmedeki ana zorluk bir yandan tiroid US, tiroid biyopsisi ve cerrahinin uygunsuz aşırı kullanımından kaçınırken, diğer yandan klinik olarak önemli malign olanları tanımlamaya çalışmaktır. Check-up muayenesi ile tiroid kanseri tanısı koyma ile ilgili olarak, daha ayrıntılı çalışmaların sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmeli ve son otuz yılda tiroid kanseri insidansının artmasının sadece aşırı tanıdan değil, gerçek bir insidans artışından kaynaklanabileceği akılda tutulmalıdır. Öte yandan lenf nodu tutulumsuz erken tanı tiroid kanseri ile hem cerrahi komplikasyonların azaltılabileceği hem de radyoaktif iyot tedavisinin risklerinden korunabileceği göz önünde bulundurulduğunda, evrece erken yakalanmış tiroid kanserlerinin, checkup amacıyla başvuran sağlıklı popülasyon için önemli bir avantaj olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Check-up muayenesi, tiroid kanseri, tiroid nodülü

Tam Metin (İngilizce)