Özgün Araştırma

Romatolojik Hastalıklarda Obezite Prevalansı ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-118

  • Semra Haliloğlu
  • Ayşe Çarlıoğlu
  • Hülya Uzkeser
  • Abdulmuttalip Arslan
  • Yasemin Yumuşakhuylu

Gönderim Tarihi: 12.11.2021 Kabul Tarihi: 14.12.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):326-332

Amaç:

Obezite adipoz dokuda fazla yağ depolanması olarak tanımlanan kompleks bir hastalık ve genel sağlık sorunudur. Ülkemizde yapılan araştırmalarda obezite prevelansı %12-22 olarak bildirilmiştir. Obezitenin çeşitli romatizmal hastalıklar ve enflamasyonla ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı romatolojik hastalıklarda obezite prevelansını ve hastalık aktivitesi ile ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya yeni osteoartrit (OA), romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS), sistemik lupus eeritamatosus (SLE), fibromiyalji (FM), gut, Behçet hastalığı (BH), vaskülit, polimiyalji romatika (PMR), Sjögren sendromu (SS), Ailevi Akdeniz ateşi, polimiyozit ve sistemik skleroz (SSc) tanısı almış 1064 romatoloji hastası dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık aktivite skorları, laboratuvar ve klinik bulguları kaydedilmiştir.

Bulgular:

Obezite insidansları RA’da %4,5, SLE’de %3,2, AS’de %1,6, OA’de %40,1, FM’de %11,2, gutta %19,7, BH’de %1,8, vaskülitte %15, PMR’de %13,7, SS’de %8, ve SSc’de %8,3 olarak tespit edildi. Obezite ve OA arasında istatistiksel olarak kuvvetli ilişki saptandı. Hastalık aktivite skorları ise obez FM hastalarında obez olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,001). Enflamatuvar romatizmal hastalıklarda obezite oranı düşük bulunurken, obezite ile hastalık aktivitesi arasında bir ilişki bulunmadı.

Sonuç:

Yapılan son çalışmalarda obezite ve enflamasyon arasında ilişki gösterilse de bizim çalışmamızda ilginç olarak obezitenin OA ve FM hastalarıyla ilişkisi ortaya konmuş ancak enflamatuvar romatizmal hastalıklar ile arasında ilişki gösterilememiştir. OA ve obezite arasındaki ilişki mekanik faktörlerle açıklanabilir, ancak FM ve diğer enflamatuvar romatizmal hastalıklar ve obezite ilişkisini açıklayabilmek için daha kapsamlı ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, hastalık aktivitesi, obezite, osteoartrit, romatoid artrit, romatizmal hastalıklar

Tam Metin (İngilizce)