Özgün Araştırma

Psoriazisli Hastalarda İnteratriyal Blok ve PACİ Skoru Arasındaki İlişki

10.4274/BMB.galenos.2020.08.041

  • Nijad Bakhshaliyev
  • Asım Enhoş
  • Erdem Karaçöp
  • Ramazan Özdemir

Gönderim Tarihi: 16.08.2020 Kabul Tarihi: 23.10.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):32-36

Amaç:

İnteratriyal blok ve atriyal fibrillasyon arasındaki ilişki daha önceki yayınlarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı interatriyal blok (IAB) ve psoriazis alan ciddiyeti indeksi (PACİ) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Yöntem:

Ocak 2017-Mayıs 2019 arasında kardiyoloji polikliniğinde muayene olan psoriasis hastaları retrospektif olarak taranmıştır. Elektrokardiyografilerine ve PACİ skorlarına ulaşılan 238 hasta çalışmaya alındı. IAB P dalga süresi 120 msn üzerinde ve bifazik morfoloji eşlik ediyorsa ileri (aIAB), etmiyorsa parsiyal IAB (pIAB) olarak tanımlandı. IAB’nin psoriasis hastalarında yaygınlığı ve psoriazisin şiddetiyle ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 35 (18-62) yıldı, %53’ü erkekti. Ortalama PACİ değeri 3,29±3,81 idi. IAB hastaların %9,9’unda görüldü. Bu hastaların %6’sında pIAB, %3’ünde aIAB izlendi. Total IAB izlenen hastaların PACİ değerleri ile IAB olmayan hastaların PACİ değerleri arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı [6,0 (3,0-13,5) vs. 7,0 (2,5-22,5), p=0,35]. Ortalama P dalga süresi (PDS) 101 (90-111) msn idi. PDS ile PACİ skoru arasında istatiksel açıdan anlamlı olmayan korelasyon izlendi (p=0,35, r=0,06).

Sonuç:

Psoriazisin şiddetini gösteren PACİ skoru ile IAB blok arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrillasyon, elektrokardiyografi, inme, interatriyal blok, psoriazis, psoriazis alan ciddiyet indeksi

Tam Metin (İngilizce)