Özgün Araştırma

Propofol ve epileptiform aktivite

10.5350/BMB20180301074144

  • Yesim Cokay Abut
  • Aykan Gulleroglu
  • Ayla Kulaber Sayin
  • Seyda Varol
  • Tayfun Aldemir

Gönderim Tarihi: 01.03.2018 Kabul Tarihi: 12.03.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(1):7-10

Amaç:

Bu çalışmada propofol enjeksiyonunun epileptiform aktivite, enjeksiyon ağrısı, işlem sırasında rüya görmeyle olan ilişkisi incelendi.

Gereç ve Yöntem:

Obstetrik ve jinekolojik nedenlerle opere olan 100 hasta çalışmaya alındı. Hastalar1 mg/ kg propofol ile uyutuldu. Epileptiform aktivite olup olmadığı, olduğunda, örneğin tek kolda ya da yüzde lokalize olduğu veya tüm vücuda yayıldığı gibi gözlemler not edildi. Bu istemsiz hareketler 0=Yok, 1=Lokalize, 2=Generalize olarak sınıflandırıldı.Operasyon süresi, ilave doz ilaç yapılıp yapılmadığı, göz açma süresi, hastanın işlem sırasında rüya görüp görmediğini hatırlaması, enjeksiyon ağrısı olup olmadığı kaydedildi.

İstatistik:

Temel değerlendirmede ortalama ve standart sapma kullanıldı.Değişkenlerin dağılımında Kolmogorov Smirnov testi, kantitatif değerlendirmelerde ANOVA (Tukey), independent t test ve Mann Whitney U, kalitatif değerlendirmelerde Ki-kare ve Fisher testi kullanıldı.

Bulgular:

Generalize epileptiform aktivite görülen grup diğer gruplara göre daha gençti. Bu grupta ilave doz uygulaması daha az yapılmıştı. Lokalize epileptiform aktivite görülen grupta enjeksiyon ağrısı diğer gruplardan daha azdı.

Sonuç:

Propofole bağlı epileptiform aktivite genç yaşta daha sıktır.

Anahtar Kelimeler: Epileptiform aktivite, propofol, nöbet, GABA , enjeksiyon ağrısı