Özgün Araştırma

Primer açık açılı glokom ve normal basınçlı glokomda renkli doppler ultrasonografi parametreleri ile retrobulber kan akımının değerlendirilmesi

10.5350/BMB20180912011539

  • Mehmet Oncu

Gönderim Tarihi: 12.09.2018 Kabul Tarihi: 20.10.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(4):60-64

Amaç:

Primer açık açılı glokom körlüğün önemli nedenlerinden biridir. Retrobulber hemodinaminin değerlendirilmesi primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda progresyonu tesbit açısından faydalı olabilir. Bu çalışmada primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom hastalarında renkli Doppler ultrasonografi ile retrobulber arterlerin akım hızlarını ve rezistivite endekslerini inceledik.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 30 primer açık açılı glokom, 10 normal tansiyonlu glokom olgusu dahil edildi. Kontrol grubu 15 normal bireyden oluşmaktaydı. Ölçümler oftalmik, santral siliar ve posterior siliar aterlerden yapıldı.

Bulgular:

Kontrol grubu ile kıyaslandığında her iki glokom grubunda santral retinal arter ve posterior siliar arter diastol sonu hız değerlerinde anlamlı azalma ve rezistivite endeksi değerlerinde anlamlı artış tespit edildi. Tepe sistolik hız değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kontrol grubuna oranla azalma tespit edildi. Heriki glokom grubu arasında yapılan karşılaştırmada retrobulber kan akım değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmedi.

Sonuç:

Çalışmamız primer açık açılı ve normal tansiyonlu glokom hastalıklarında ortaya çıkan retrobulber kan akım değişikliklerinin glokomatöz optik sinir hasarında önemli rol oynayabileceğini ve renkli Doppler ultrasonografinin bu tür hastaların klinik takibinde uygun bir non invaziv görüntüleme yöntemi olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: normal tansiyonlu glokom, primer açık açılı glokom, renkli Dopler ultrasonografi