Özgün Araştırma

Preterm Prematür Membran Rüptürü Olgularında Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2024.2024-01-06

  • Yağmur Özkan
  • Simten Genç
  • Yücel Kaya
  • Damla Yenlik Kaya
  • Veli Mihmanlı

Gönderim Tarihi: 19.01.2024 Kabul Tarihi: 11.02.2024 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):9-14

Amaç:

Preterm prematür membran rüptürü (PPROM) tanı ve takibinde günlük pratik bir yöntem bulunmamaktadır. Biz çalışmamızda PPROM ile platelet/lenfosit (PLR) ve nötrofil/lenfosit (NLR) oranları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem:

PPROM tanısı alan 24-34 gebelik haftaları arasında olan 80 kadın çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunu ise aynı haftalar arasındaki 83 sağlıklı gebe oluşturdu. Çalışmaya katılan kadınlara ait bilgiler retrospektif olarak hastanenin tıbbi kayıtlarından elde edildi. Her hastanın yaşı, gravidası, paritesi, gebelik haftası, doğum haftası ve doğum şekli incelendi. Perinatal sonuçları değerlendirmek için cinsiyet, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, doğum ağırlığı ve yenidoğan ölümü incelendi. Hastaların beyaz kan hücresi, lenfosit, nötrofil ve trombosit sayıları, nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit oranları ve hemoglobin, C-reaktif protein değerlerine bakıldı.

Bulgular:

PPROM grubunun ortalama NLR’si 30,96±2,55 [ortalama ± standart sapma (SS)] ve ortalama PLR’si 148,06±72,18 (ortalama ± SS) idi. Kontrol grubunda ise bu değerler sırasıyla 30,91±2,43 (ortalama ± SS) ve 126,74±45,85 (ortalama ± SS) olarak hesaplandı. Her iki oran da PPROM grubunda daha yüksekti (p=0,026).

Sonuç:

PLR ve NLR oranları çalışma grubunda anlamlı derecede yüksekti. Bu nedenle PPROM’nin yönetiminde NLR ve PLR kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı, preterm prematür membran rüptürü

Tam Metin (İngilizce)