Özgün Araştırma

Preoperatif Değerlendirmede COVID-19 Tanısında Radyolojik Görüntülemenin ve Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testinin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2021.2021-08-088

  • Güler Özgül
  • Efsun Gonca Uğur Chousein

Gönderim Tarihi: 01.08.2021 Kabul Tarihi: 19.12.2021 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):6-11

Amaç:

Preoperatif değerlendirmede Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu tespiti için akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (TBT) gibi radyolojik tanısal yöntemlerin, burun ve boğazdan alınan sürüntüde çalışılan ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) testinin tanı oranlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Preoperatif değerlendirilen ve COVID-19 açısından asemptomatik olan 107 olgu; demografik verileri, sürüntü RT-PZR testi sonuçları, akciğer grafileri ve Kuzey Amerika Radyoloji Derneği uzman konsensus COVID-19’a göre tanımlanan TBT’leri ile retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Elli beş (%51,4) olgunun akciğer grafisi, 52 (%48,6) olgunun TBT’si vardı. Akciğer grafisi çekilen tüm olguların COVID-19 enfeksiyonu açısından radyolojisi normaldi. TBT çekilen olguların 2’sinde (%3,8) COVID-19 enfeksiyonu açısından tipik görüntü izlendi. RT-PZR testi sonuçlarına bakıldığında 4 (%3,7) olgunun sonucunun pozitif olduğu görüldü. Akciğer grafisi ve TBT ile yani radyolojik olarak COVID-19 tanı oranımız %1,8, RT-PZR ile %3,7 olarak saptandı. TBT çekilen grupta RT-PZR testi referans olarak alındığında preoperatif asemptomatik olgularda COVID-19’u saptamada toraks TBT’nin sensitivitesi %50, spesifitesi %98 ve doğruluk oranı %96 olarak saptandı.

Sonuç:

COVID-19 açısından asemptomatik olan preoperatif olgularda COVID-19 enfeksiyonunu saptamada RT-PZR’ye ek olarak akciğer grafisi ve TBT gibi radyolojik tanısal yöntemlerin uygulanması düşük sensitivitesi nedeniyle rutin olarak önerilmemelidir, ancak daha fazla sayıda hasta ile daha çok çalışma yapılması bu konuda daha fazla aydınlatıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, preoperatif değerlendirme, RT-PZR testi, toraks bilgisayarlı tomografi

Tam Metin (İngilizce)