Özgün Araştırma

Preeklampsi Tanısında Serum Kalsiyum ve İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranının Analizi

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-080

  • Elif Başol
  • Savaş Özdemir

Gönderim Tarihi: 10.10.2022 Kabul Tarihi: 27.02.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):62-67

Amaç:

Preeklampsi maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Erken tanı, tedavi ve takibi ile gelişebilecek maternal ve fetal komplikasyonlar önlenebilir. Bu çalışma, preeklampside serum kalsiyum (Ca) düzeyleri ve idrar kalsiyum/kreatinin (Ca/cr) oranının klinik tanısal değerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem:

Ocak 2010 ile Ocak 2012 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde preeklampsi tanısı alan ve tekiz gebeliği bulunup doğum yapan 183 gebe hasta üzerinden retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Hastalar iki gruba ayrıldılar. Grup 1: Preeklampsi; grup 2: Şiddetli özelliklere sahip preeklampsi. Hastaların serum Ca seviyeleri ve idrar Ca/cr oranları değerlendirildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hipokalsemi oranları grup 2’de (%93), Grup 1’e (%58) göre daha yüksekti. Serum Ca düzeylerine göre iki gruptaki hastaların dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (28.339; 1; p=0,0001). Grup 2’de Ca ekstraksiyonundaki azalma nedeniyle idrar Ca/cr oranları daha düşüktü (58.481;1; p<0,0001). Ortalama Ca/cr oranı grup 2’de 0.032 ve grup 1’de 0,11 idi.

Sonuç:

Preeklamptik hastalarda düşük serum Ca düzeyleri saptandı ve preeklampsinin şiddeti arttıkça idrarla Ca atılımının azalmasına bağlı olarak Ca/cr oranı azaldı. Bu bulgular grup 1 için daha anlamlıydı; ancak, belirli bir eşiğin ötesinde, düşük serum Ca seviyeleri ve idr Ca/cr oranı grup 2’de şiddetli özelliklere sahip preeklampsiyi teşhis edemedi.

Anahtar Kelimeler: İdrar kalsiyum/kreatinin oranı, preeklampsi, serum kalsiyumu

Tam Metin (İngilizce)