Özgün Araştırma

Pediyatrik Kafa Travmalarında Klinik ve Görüntüleme Sonuçları

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-030

  • Burak Akın
  • Abuzer Coşkun
  • Burak Demirci
  • Hatice Karaçam
  • Betül Çam

Gönderim Tarihi: 16.03.2022 Kabul Tarihi: 08.08.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):217-223

Amaç:

Pediyatrik kafa travma olguları acil servislere sıklıkla başvurmaktadır ve bilgisayarlı tomografi (BT) bu olgularda sıklıkla tercih edilen bir görüntüleme yöntemidir. Acil serviste değerlendirilen kafa travmalı çocuk hastaların kraniyal tomografi sonuçlarını, klinik bulgularını hospitalizasyon ve sağkalım durumları eşliğinde retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Bu retrospektif kesitsel çalışmaya 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında acil servise kafa travması ile başvuran 400 çocuk olgu dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, travma mekanizmaları, semptomları, klinik bulguları, BT bulguları, yatış, çıkış, konsültasyon ve sağkalım durumları kaydedilerek değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 6,87±4,96 (dağılım 0-17) idi. Çalışmadaki 400 olgu içerisinde, en sık görülen travma tipi 260 (%65) olgu ile düşme, en sık görülen semptom 99 (%24,8) olgu ile baş ağrısı idi ve 264 (%66) hastanın BT görüntülemesi vardı. Tüm hastaların 137’sinin (%34,3) şikayeti olmamasına rağmen BT görüntülemesi vardı. Tüm hastaların 56’sının (%14) herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen tomografisinde lezyon vardı. İki yüz seksen sekiz hastanın BT lezyonu yokken, en sık BT bulguları sırasıyla 80 (%20) sefalohematom ve 21 (%5,3) kırık idi. Klinik semptomlarının hem radyolojik görüntüleme varlığı hem de BT’de lezyon varlığıyla ilişkisi anlamlıydı (p=0,001). Dört (%1) hastada mortalite gözlendi.

Sonuç:

Kafa travmalı çocuk hastalarda BT görüntülemesi oldukça önemli bir tetkik olup, semptom, klinik ve mortalite ile direk ilişkilidir. Hastalarda kraniyal BT tercihi için gerçekçi ve güvenilir algoritmalar oluşturulması amacıyla bu konuda çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk, kafa travması, tomografi

Tam Metin (İngilizce)