Özgün Araştırma

Ovaryan Seks Kord Stromal Tümörlerin Tek Merkez Deneyimleri

10.4274/BMB.galenos.2021.08.092

  • Özlem Karabay Akgül
  • Evrim Ebru Kovalak
  • Yasin Ceylan
  • Gamze Taşkıran
  • Metehan Uzundal
  • Taylan Şenol

Gönderim Tarihi: 12.08.2021 Kabul Tarihi: 10.11.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(4):413-418

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kliniğimizde son 4 yılda ameliyat edilen overin seks kord stromal tümörlerini incelemek ve nadir görülen bu tümör ile ilgili literatüre katkı sağlamaktır.

Yöntem:

2016-2020 yılları arasında kadın hastalıkları ve doğum kliniğimizde opere edilen ve patolojik tanısı ovaryan seks kord stromal tümör olan 34 hastanın klinik, laboratuvar bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Patolojik tanılar sınıflandırıldı ve eşlik eden diğer patolojiler ve şikayetleri her tip için değerlendirildi.

Bulgular:

Ovaryan seks kord stromal tümörleri çoğunlukla tümör dokusunun ürettiği hormonların periferik etkileri ile dikkat çeker. Çok büyük boyutlara nadir gelirler. Çoğunlukla iyi huyludurlar. Üretilen hormon östrojen olunca hastada eşlik eden endometrial patolojiler gözden kaçırılmamalıdır. Hastalardaki hormonal şikayetler klinik ve laboratuvar olarak ameliyat sonrası dramatik olarak düzelir. Bazı malign tiplerde tanıyı takiben onkolojik takip gereklidir.

Sonuç:

Ovaryan seks kord stromal tümörü şüphesi halinde preoperatif kan androjen seviyeleri, inhibin A, alfa fetoprotein değerlendirilmelidir. Ayrıca ultrasonografik ve gerektiği taktirde endometrial histopatolojik değerlendirme tanının yanı sıra hasta takibi için önemlidir. Hastanın fertilite isteği ve yaşı tedavi esnasında önemsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Endokrin değişiklikler, ovaryan kitle, ovaryan seks kord stromal tümörleri

Tam Metin (İngilizce)