Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Allerjik Konjunktivitin Tanısında Hematolojik Parametrelerin Rolü

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-07-066

  • Fatih Çiçek
  • Mehmet Tolga Köle
  • İbrahim Kandemir

Gönderim Tarihi: 24.07.2023 Kabul Tarihi: 10.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):236-240

Amaç:

Bu çalışmada allerjik konjonktiviti olan çocuklarda tam kan sayımı parametrelerini ve sistemik enflamatuvar biyobelirteç düzeylerini araştırmayı ve tanıdaki rollerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Göz polikliniklerinden başvuran ve en az bir alerjene duyarlılığı olan allerjik konjonktivit tanılı 71 çocuk hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 71 sağlıklı kontrol alındı ve tam kan sayımı sonuçları, immünoglobulin E (IgE), nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranları ve sistemik immünenflamasyon indeksi sonuçları karşılaştırıldı. Anlamlı korelasyon saptanan değerlerle çok değişkenli model oluşturuldu.

Bulgular:

Hasta grubunda eozinofil sayısı ve serum total IgE değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Diğer parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Hastaların %70,4’ünde (n=50) mevsimsel, %29,6’sında (n=21) perennial allerjik konjonktivit vardı. Hasta grubunda yapılan deri delme testlerinde hastaların %60,6’sında (n=43) polen, %54,9’unda (n=39) akar, %12,7’sinde (n=9) kepek, %11,3’ünde (n=8) hamamböceği ve %4,2’sinde (n=3) alternaria duyarlılığı vardı. Multivariate analizde, eozinofil sayısındaki her 100 birim artış, allerjik konjonktivit oranını 1,3 kat (%95 güven aralığı: 1,1-1,5) ve toplam IgE seviyelerindeki her 100 birimlik artış 1,2 kat (%95 güven aralığı: 1,1-1,5) artırdı.

Sonuç:

Nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit oranları ve SII ile alerjik konjonktivit arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Ancak eozinofil sayısı ve serum total IgE düzeylerindeki yükseklik ile alerjik konjonktivit arasında ilişkili olduğu saptandı. Alerjik konjonktivit tanısı konan hastalarda deri testinde saptanan en yaygın etken polen duyarlılığıydı.

Anahtar Kelimeler: Alerjik konjonktivit, enflamasyon, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, sistemik immün-enflamasyon indeksi

Tam Metin (İngilizce)