Özgün Araştırma

Çocuklarda Vitamin B12 Kan Düzeyi ve Ateşli Nöbetlerle Klinik İlişkisi

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-057

  • Okan Yüce
  • Mehmet Tolga Köle
  • Meltem Erol
  • Hatice Sena Somuncu
  • Abdulrahman Özel
  • Övgü Büke

Gönderim Tarihi: 18.07.2023 Kabul Tarihi: 23.11.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):349-354

Amaç:

Çalışmamızda çocuklarda febril konvülziyon (FK) ile vitamin B12 düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya FK ile başvuran 50 çocuk ve kontrol grubu olarak 54 sağlıklı çocuk olmak üzere 104 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, nöbet tipleri, biyokimyasal parametreler (glikoz, Na, K, Ca, Mg, P), enfeksiyon belirteçleri (C-reaktif protein, prokalsitonin) ve serum vitamin B12 düzeyleri hastane veri tabanından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Demografik parametreler gruplar arasında benzerdi. FK grubunda ortanca yaş 21,6±11,6 aydı. Hastaların nöbet sırasında timpanik termometre ile ölçülen ortalama ateşi 38,3±0,29 olup, hastaların %76’sı basit FK, %22’si kompleks FK ile başvurdu. Etiyolojide en sık (%72) üst solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlandı. FK geçiren grubun serum vitamin B12, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve trombosit değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak düşüktü.

Sonuç:

Yaptığımız çalışmada, FK grubunda vitamin B12 düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Düşük B12 vitamini düzeylerinin artmış FK riskine katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, febril konvülziyon, vitamin B12

Tam Metin (İngilizce)