Özgün Araştırma

Çocuklarda Over Patolojilerinin Analizi: On Yıllık Deneyim

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-101

  • Serkan Arslan
  • Erol Basuguy
  • Bahattin Aydoğdu
  • Serap Mutlu Özçelik Otçu
  • Fikret Salık
  • Mehmet Hanifi Okur

Gönderim Tarihi: 30.11.2022 Kabul Tarihi: 07.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):135-139

Amaç:

Bu çalışmada, çocuklarda over patolojilerinde laparoskopinin uygulanabilir ve güvenli bir cerrahi seçenek olup olmadığını incelemeyi amaçladık.

Yöntem:

Çalışmamıza 1 Ocak 2012-1 Ocak 2022 tarihleri arasında kliniğimizde over patolojisi nedeniyle takip ve tedavi edilen 43 hasta dahil edildi. Hastaların klinik bilgileri ve verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar laparoskopi ve açık grup olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, başvuru yakınmaları, kitlenin lokalizasyonu, laboratuvar hormon düzeyleri ve cerrahi bulguları, histopatolojik tanıları, tedavi yöntemleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmada yaş ortalaması 9,6 (1 ay-15 yaş) olan 43 kadın hasta değerlendirildi. En sık sağda (%58) görüldü. En sık semptom karın ağrısıydı (%70). On üç (%30) hastada akut karın bulguları vardı. Cerrahi girişim için 22 (%51) hastaya laparoskopi ve 19 (%44) hastaya laparotomi uygulandı. Hastaların 28’ine (%65) cerrahi tedavi olarak unilateral ooferektomi veya salpingo-ooferektomi uygulandı. Over patolojilerinin 23’ü (%53) neoplastik, 20 (%47) hasta neoplastik değildi. Over patolojilerinin patolojik tanıları 19 (%44) hastada over torsiyonu, 14 (%33) hastada teratom vardı. Ameliyat süresi laparoskopi grubunda daha kısaydı (p<0,05). Tümör boyutu laparoskopi grubunda daha küçük, konvansiyonel açık cerrahi grubunda daha büyüktü (p<0,05). Laparoskopi grubu ile laparatomi grubu arasında yaş, tümör boyutu, malignite durumu, neoplastik kitle varlığı ve tümör belirteçleri açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Kırk üç hastanın 42’si hayatta kalırken, immatür teratomlu bir hasta tümör ilişkili metastaz nedeniyle kaybedildi.

Sonuç:

Over patolojilerinin büyük çoğunluğu benign olmasına rağmen malign kitleler oluşabileceğinden cerrahi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. İyi huylu olduğu düşünülen lezyonlarda mümkün olduğunca yumurtalık koruyucu cerrahi yapılmalıdır. Laparoskopi, malign hastalarda bile over patolojileri için uygulanabilir ve güvenli bir cerrahi seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, laparoskopi, over, patoloji

Tam Metin (İngilizce)