Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavisi

10.4274/BMB.galenos.2020.10.070

  • Ayhan Yaman

Gönderim Tarihi: 03.10.2020 Kabul Tarihi: 19.12.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):42-47

Amaç:

Çocuk yoğun bakım ünitelerine yatışın en sık nedeni akut solunum yetmezliğidir. Akut solunum yetmezliği bulguları olan hastalara tedavi amaçlı invazif ve non-invazif solunum destek yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakımda yüksek akışlı nazal kanül oksijen (YANKO) tedavisinin etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem:

Bu retrospektif gözlemsel çalışma, Şubat 2017 ile Ocak 2018 tarihleri arasında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçeşehir Liv Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bir ay ile 18 yaş arasında çocuk yoğun bakım ünitesinde solunum desteği amacıyla yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi alan hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular:

Bir yıllık çalışma süresi içerisinde 67 hastamız YANKO tedavisi aldı. Hastaların %58,2’si erkekti. Hastaların ortalama yaşları 37,2 ay (R, 1-192), ortalama vücut ağırlıkları 11,8 kg (R, 2,8-50) idi. Hastaların %65,7’sinde altta yatan bir hastalık vardı. En sık altta yatan hastalık %35,8 ile nörolojik hastalık grubu oluşturuyordu. Hastalarımızın %94’ü akut solunum yetmezliği, %3’ü akut kalp yetmezliği ve %3’ü şok nedeniyle YANKO tedavisi aldı. Hastalarımızın %40,3’ü pnömoni, %16,4’ü bronkopnömoni, %14,9’u bronşiolit, %11,9’u ekstübasyon sonrası akut solunum yetmezliği nedeniyle YANKO tedavisi aldı. YANKO tedavisi alan hastaların %71,6’sı entübe olmadan klinik bulguları düzeldi. YANKO sonrası hastaların solunum sayısı, kalp hızı, retraksiyon düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı. Altta yatan hastalığı olan ve özellikle kardiyak hastalığı olanlarda YANKO tedavisi başarısızlık oranları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu.

Sonuç:

Sonuç olarak, son yıllarda YANKO tedavisinin çocuklarda etkin bir şekilde kullanıldığı, vital bulgular ve kan gazı parametrelerinde düzelme sağladığı bilinmektedir. Çalışmamızda hastalarımızın %71,6’sı YANKO tedavisinden fayda gördü.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, solunum yetmezliği, yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi

Tam Metin (İngilizce)