Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Rabdomiyoliz: Etiyoloji, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-017

  • Ebru Azapağası
  • Bilge Akkaya
  • Sevim Onguner
  • Mutlu Uysal Yazıcı
  • Zeynelabidin Öztürk

Gönderim Tarihi: 13.02.2022 Kabul Tarihi: 27.04.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(2):116-123

Amaç:

Rabdomiyoliz tanısı konulan ve kreatin kinaz (CK) düzeyi yüksek olan kritik çocuk hastalarda, altta yatan etiyolojiyi saptamak, tedavi yöntemlerini değerlendirmek, akut böbrek yetmezliği (ABY) görülme sıklığını ve böbrek yetmezliği için prediktif laboratuvar değerlerini saptamak ve mortalite ile ilişkili faktörleri belirlemektir.

Yöntem:

Çalışmaya Ocak 2011-Ocak 2021 arasında çocuk yoğun bakım ünitesinde ilk 48 saatte akut rabdomiyoliz tanısı konulan ve izlemde CK düzeyi 50,000 IU/L ve üzerinde tespit edilen 23 hasta dahil edildi. Hastaların yaşları 1 ay-18 yaş arasındaydı. Kas hastalığı bulunanlar, postoperatif hastalar ve kronik böbrek yetmezliği hastaları dahil edilmedi.

Bulgular:

Hastaların yaş ortancası 71 ay (41-141 ay) idi. En sık üç neden enfeksiyon (n=11, %47), zehirlenme (n=5, %21,7) ve metabolik hastalık (n=4, %17,3) idi. Hastaların yatış ortalama CK değeri 53,570±32.371 IU/L iken, pik CK değeri 88,936 IU/L (60,558-122,962) idi. On bir hastada (%47,8) ABY gelişti. Altı hastaya (%26) sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) uygulandı. Böbrek yetmezliği gelişenler ile gelişmeyenler arasında; pediatrik ölüm riski skorları, yatış sırasında bakılan BUN, kreatinin, ürik asit ve kalsiyum değerleri arasındaki farklılık anlamlı iken, CK değerlerindeki farklılık anlamlı değildi. Mekanik ventilatör, inotrop, ekstrakorporeal tedavi ihtiyacı olanlar ile üç ve üzerinde organ yetmezliği gelişen hastalarda böbrek yetmezliği görülme sıklığı anlamlı derecede yüksekti. İnotrop ihtiyacı olan, SRRT tedavisine ihtiyaç duyan, üç ve üzerinde organ yetmezliği olan ve evre 3 böbrek yetmezliği gelişen hastaların mortalitesi anlamlı düzeyde yüksekti. Sağ kalan hastaların hiçbirinde son dönem böbrek yetmezliği görülmedi. Çalışmaya dahil edilen dört hasta (%17,4) öldü. Mortalite ile pCK yüksekliği arasındaki ilişki anlamlı değildi.

Sonuç:

Rabdomiyolizin prognozu altta yatan etiyoloji ve komorbid durumlar ile ilişkilidir. Erken agresif sıvı tedavisi hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, çocuk yoğun bakım, kreatinin kinaz, mortalite, prognoz, rabdomiyoliz

Tam Metin (İngilizce)