Özgün Araştırma

Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavda Akran Değerlendirmesi Güvenilir midir?

10.4274/BMB.galenos.2020.09.054

  • Hasan Dagmura
  • Emin Daldal
  • Hüseyin Bakır
  • Mehmet Fatih Daşıran
  • Zeki Özsoy
  • Osman Demir
  • İsmail Okan
  • Ertan Bülbüloğlu

Gönderim Tarihi: 05.09.2020 Kabul Tarihi: 30.09.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(1):7-13

Amaç:

Genel cerrahi kliniğinde 4. sınıf öğrencilerine “objektif yapılandırılmış klinik sınav“ (OYKS) uygulanmasında akran değerlendirmesinin güvenilir olup olmadığını değerlendirmek ve öğrencinin servis içindeki performansının akran değerlendirmesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla bu çalışmayı tasarladık.

Yöntem:

Çalışma, Tıp Fakültesi Dekanlığından ve etik kuruldan izin alınarak prospektif olarak planlandı. OYKS uygulamasına katılan 4. sınıf stajyer öğrenciler çalışma grubu olarak belirlendi. Altıncı sınıf öğrencileri ise akran değerlendirici olarak çalışmada yer aldı. Bu çalışma için akran değerlendiricilerin ve öğretim üyelerinin performans puanı vermeleri ve OYKS uygulamasına katılarak değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar istatiksel yöntemlerle değerlendirildi.

Bulgular:

OYKS uygulamasına katılan 23 öğrenciden 10’u (%43,5) kız öğrenciydi. Genel cerrahi stajından sorumlu öğretim üyeleri tarafından verilen ortalama performans puanlarına göre, 23 öğrenciden 15’i (%65,2) başarılı oldu. Akran değerlendiricilerinin performans puanı ortalamalarına göre ise tüm öğrencilerin başarılı olduğu görüldü. Öğretim üyeleri ile akran değerlendiricilerin verdikleri performans puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,008). Öğretim üyeleri ve akran değerlendiriciler tarafından stajyerlere verilen OYKS puanları karşılaştırıldı. Öğretim üyelerinin verdikleri puana göre, beş (%27,8) öğrenci altı veya daha yüksek puan alarak başarılı oldu. Akran değerlendiricilerin puanlamasına göre ise on (%43,5) öğrenci altı veya daha yüksek puan alarak başarılı oldu. Buna göre akran değerlendiricilerin OYKS’de daha fazla öğrenciyi başarılı bulduğu görüldü. Ancak iki grubun verdiği puanlarda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,063). Cinsiyetin performans değerlendirmesinde ve OYKS uygulamasında puanlamayı etkilemediği tespit edildi.

Sonuç:

Çalışmamızda performans değerlendirmesinde öğretim üyeleri ile akran değerlendiriciler arasında fark olduğunu, OYKS uygulaması değerlendirmesinde ise farklılık olmadığını bulduk. Sonuç olarak akran değerlendirmesinin güvenilir olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akran değerlendirmesi, cerrahi, eğitim, güvenilirlik, objektif yapılandırılmış klinik sınav

Tam Metin (İngilizce)