Özgün Araştırma

Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?

10.5350/BMB20180907060348

  • Serdar Kertmen
  • Ozlem Bostan Gayret
  • Meltem Erol
  • Ozgul Yigit
  • Fatih Mete
  • Abdulrahman Ozel

Gönderim Tarihi: 07.09.2018 Kabul Tarihi: 10.12.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(4):73-77

Amaç:

Obezite tüm dünyada yaygın olarak görülen çocukları ve adolesanları etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı alkol harici sebeplerle oluşan yağlanma olup çoğu vakada obezite ile ilşkilidir. Çalışmamızda obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi (OTH) ve nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile hepatosteatoz arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Yöntem ve Gereçler:

Vücut kitle indeksi (VKİ)’i yaş ve cinsiyete göre 95. persentil ve üstü saptanan 4-16 yaş arası 104 obez çocuk retrospektif olarak incelendi. Olguların cinsiyetleri, yaşları, muayene bulguları kaydedildi. Obez çocuklarda ilk başvuruda alınan tam kan sayımında lokosit, hemoglobin, trombosit, ortalama trombosit hacmi, nötrofil ve lenfosit düzeyleri değerlendirildi. Nötrofil lenfosit oranı hesaplandı. Olguların açlık kan şekeri (AKŞ) ve açlık insulin, serum aminotransferaz değerleri, ultrasonografi bulguları kaydedildi.

Bulgular:

Yüz dört olgunun 64’ünde (%61.5) hepatosteatoz varken 40’ında (%38.5) hepatosteatoz saptanmadı. Hepatosteatoz saptanan obez çocukların VKİ, açlık insulin, HOMO-IR, ALT düzeyi hepatosteatoz olmayan olgulardan daha yüksekti. Hepatosteatozu olan grubun OTH ortalaması 7.78±1.57, hepatosteatozu olmayan grubun OTH ortalaması 7.42±1.43 idi, gruplar arası farklılık gözlenmemiştir (p=0.236). NLO ortalaması hepatosteatozu olan grubda 1.62±1.06, hepatosteatozu olmayan grupta 1.38±0.59 idi. Her iki grubun NLO ortalaması arasında farklılık gözlenmemiştir (p=0.200).

Sonuç:

Obez çocuklarda OTH ve NLO ile karaciğer yağlanması arasında ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatosteatoz, obezite, NLO, OTH