Özgün Araştırma

MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.05.064

  • Abdulrahman Özel
  • Meltem Erol
  • Sertaç Hanedan Onan
  • Özlem Bostan Gayret
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Selen Mandel Işıklı
  • Volkan Tosun

Gönderim Tarihi: 17.05.2021 Kabul Tarihi: 03.08.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):295-301

Amaç:

Çalışmada kliniğimizde izlediğimiz çocuk hastalarda koronavirüs hastalığı-2019 ile ilişkili multisistem enflamatuvar sendromunun (MIS-C) klinik özellikleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya 01/09/2020-25/02/2021 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatri Kliniği’nde takip edilen MIS-C’li çocuklar dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

MIS-C’li 16 çocuğun ortalama yaşı 6,5 yaş olup; %62,5’i erkek, %37,5’i kızdı. Hastalarımızın kronik hastalıkları yoktu. Ateş (%100) ve karın ağrısı (%81,25) en sık görülen semptomlardı. Tüm hastalarda C-reaktif protein, prokalsitonin, D-dimer ve pro-B-tipi natriüretik peptid seviyeleri tanı anında yüksekti. Ekokardiyografide ortalama ejeksiyon fraksiyonun %63,1 olduğu görüldü. Tedavi için intravenöz immünoglobulin, kortikosteroid, aspirin tüm hastalara verilirken, enoksaparin 11 (%68,75) ve vazopressörler 3 (%18,5) hastaya verildi. Hastalarımızın taburculuk öncesi yapılan kontrol ekokardiyografilerinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun normal olduğu görüldü. Hastalarımız ortalama 10 gün yatırılarak izlendi.

Sonuç:

Kawasaki hastalığı ile benzerlikler gösteren ancak kendine özgü özellikleri olan ve kardiyak tutulumla seyreden MIS-C’nin, klinik bulgularının atlanmaması, erken tanı konulup tedavi edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, MIS-C, pediyatri

Tam Metin (İngilizce)