Özgün Araştırma

Miyofasiyal Ağrı Sendromunda D Vitamini Eksikliğinin Yaşamsal Parametreler Üzerindeki Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2020.08.050

  • İlknur Can
  • Ayşe Banu Sarıfakıoğlu
  • Aliye Yıldırım Güzelant

Gönderim Tarihi: 28.08.2020 Kabul Tarihi: 21.12.2020 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):112-117

Amaç:

D vitamini eksikliğinde yaygın kas iskelet ağrısı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada D vitamini eksikliği ile myofasiyal ağrı sendromu (MAS) arasındaki ilişki ve D vitamininin ağrı, özürlülük, yaşam kalitesi, uyku ve psikolojik durum üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Yöntem:

Çalışmada 120’si hasta ve 60’ı kontrol olmak üzere 180 olgu değerlendirildi. Olgular 25(OH)D düzeyi ve yaşam kalitesi yönünden karşılaştırıldı. Aynı zamanda hastalar 25(OH)D düzeyine göre iki alt gruba ayrılarak, vizuel ağrı skalası, Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış boyun ağrısı ve özür göstergesi, kısa form-36 (SF-36) yaşam kalitesi kısa formu, Pittsburgh uyku kalitesi indeksi, Beck anksiyete ölçeği ve Beck depresyon ölçeği skorları kaydedildi.

Bulgular:

Hasta grubun 25(OH)D düzeyi 12,8±7,3 ng/mL iken kontrol grubunun 22,8±14,3 ng/mL olup, anlamlı farklılık vardı. Kontrollerde SF-36 yaşam kalitesi indeksinin fiziksel parametreleri hasta grubuna göre yüksek düzeyde idi. Hastaların 25(OH)D düzeyine göre eksikliği olan grupta depresyon ve anksiyete düzeyleri anlamlı daha yüksek ve SF-36 yaşam kalitesi indeksinin mental parametreleri anlamlı düşük idi.

Sonuç:

Çalışmamızda MAS tanılı hastalarda sağlıklı kontrollere göre 25(OH)D düzeyi anlamlı düşük saptanmıştır ve D vitamini eksikliğinin mental fonksiyonlar ve duygu durumu üzerinde olumsuz etki oluşturduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygu durumu, miyofasiyal ağrı sendromu, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, 25(OH)D

Tam Metin (İngilizce)