Özgün Araştırma

Mikropapiller Karsinom Birlikteliğini Tahmin Etmekte; Tiroid Nodül Boyutu Performans Analizi

10.4274/BMB.galenos.2021.02.022

  • Nadir Adnan Hacım
  • Gülçin Ercan
  • Yiğit Ülgen
  • Talar Vartanoğlu Aktokmakyan
  • Merve Tokoçin
  • Serhat Meriç
  • Marko Velimirovic
  • Candaş Erçetin
  • Ahmet Akbaş
  • Yüksel Altınel

Gönderim Tarihi: 05.02.2021 Kabul Tarihi: 02.06.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(3):234-241

Amaç:

İnsidental mikropapiller karsinom (İMK), tiroid malignitelerinin en yaygın mikropapiller varyantıdır ve son on yılda insidansı artmaktadır. Tiroid bezinde İMK varlığını tahmin etmede nodül boyutunun etkinliğine ilişkin veriler yeterli değildir. Bu retrospektif çalışmada nodül boyutunun, İMK’lerin tiroid bezinde diğer lezyonlarla bir arada bulunmasının öngörülmesine etkisini araştırdık.

Yöntem:

Ocak 2017-Şubat 2020 tarihleri arasında ince iğne aspirasyon sitolojisi ve ardından tiroidektomi için biyopsi yapılan 194 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar tiroid nodüllerinin boyutlarına göre 0-10 mm, 11-20 mm ve >20 mm olarak üç gruba ayrıldı.

Bulgular:

Nodül boyutu 0-10 mm arasında olan hastalarda en çok hipotiroidizm (%51,0, %28,8 ve %41,8) görülürken, boyutu 11-20 mm arasındaki hastalarda en çok ötiroidizm görüldü (%44,2, %45,1 ve %41,8, p=0,0175). Hem malignitenin (%51,9, %49,0 ve %42,9, p=0,544) hem de İMK’nin (%65,4, %51,0 ve %56,0, p=0,32), orta büyüklükte (11-20 mm) nodül boyutu olan hastalarda görülme olasılığı yüksekti. Aşağıdaki değişkenlerin İMK’nin görülmesini daha fazla etkilediğini bulduk: halo yokluğu [olasılık oranı (OO): 4,50, %95 güven aralığı (GA): 1,61-14,71, p=0,007], vasküleritede azalma [OO: 0,33, %95 GA: 0,12-0,87, p=0,030] ve total tiroidektomi [OO: 4,55, %95 GA: 2,30-9,56, p<0,001].

Sonuç:

Nodül boyutunda artışla (>2 cm) birlikte tiroid bezi içinde daha fazla İMK’ye rastlanmıştır. Bununla birlikte, nodül boyutunun tiroid bezinde İMK bulunma riski için prediktif bir faktör olma potansiyeli düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Malignite, nodül boyutu, tiroidektomi

Tam Metin (İngilizce)