Özgün Araştırma

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Leuprolide Asetat 22,5 mg ile Goseraline Asetat 10,8 mg İlaçlarının Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-102

  • Gökhan Çil
  • Faruk Yağcı

Gönderim Tarihi: 06.12.2022 Kabul Tarihi: 21.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):150-154

Amaç:

Çalısmamızda metastatik prostat kanseri tedavisinde kullanılan leuprolide acetate 22,5 mg ile goseraline acetate 10,8 mg ilaçlarının kastrasyona etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Kliniğimizde 01.06.2012 ile 01.06.2014 tarihleri arasında metastatik prostat kanseri tanısıyla löprolide 22,5 mg ve goserelin 10,8 mg tedavisi almış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Her grupta 25 kişi yer aldı. Birinci gruptaki hastalara löprolid 22,5 mg, ikinci gruptaki hastalara goserelin 10,8 mg tedavisi başlandı. Hastalar 2 yıl süre ile takip edildi. Testosteron, prostat spesifik antijen (PSA) değerleri üç aylık sürelerle kontrol edilerek kastrasyona olan etkileri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Her iki gruptaki hastaların ortalama yaşları 64,48±8,18 ve 65,52±7,93 (p=0,466) idi. Löprolid ile tedavi edilen hastaların ortalama Gleason skoru 7,80±0,95 goserelin ile tedavi edilen hastaların ortalama Gleason skoru 7,84±1,17 olarak saptandı (p=0,949). Löprolid ile tedavi edilen iki hastada (%8), Goserelin ile tedavi edilen üç (%12) hastada takipleri sırasında testosteron seviyeleri kastrasyon seviyesinin üzerinde bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,641).

Sonuç:

Her iki grupta da kastre düzeyin üzerine çıkan hastalar karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak tanı anında Gleason skoru daha düşük olan (<9), tek organ metastazı saptanmış, PSA değerleri daha düşük (<2,5 ng/mL) olan hastalar kullandıkları ilaçtan bağımsız olarak daha uzun süre kastre seviyede kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Goserelin, GnRH agonisti, kastrasyon, leuprolide, LHRH agonisti, prostat kanseri, testosteron

Tam Metin (İngilizce)