Özgün Araştırma

Megapol İstanbul’da 3 yaş altı çocuklarda orta ve ağır şiddetteki kafa travma nedeni olarak; yüksekten düşme ve araba kazası

10.5350/BMB20170911093920

  • Aycicek Cecen
  • Merih Is
  • Erhan Celikoglu

Gönderim Tarihi: 15.08.2017 Kabul Tarihi: 11.09.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(3):60-66

Amaç:

3 yaş altı çocuklarda orta ve ağır kafa travmasının nedenlerini ve sonuçlarını inceledik.

Yöntem:

Bu retrospektif çalışmada Haziran 2001-Aralık 2008 arasında 157 çocuk (105 erkek: 52 kız) acil servise orta ve ağır kafa travması ile başvurarak yatış verilenler incelendi. Hasta yaşı, cinsiyeti, travma nedeni, klinik bulgu ve semptomlar, hastanede kalış süresi, radiolojik bulgular, cerrahi girişim, ek yaralanmalar, postop ve geç komplikasyonlar ve mortalite araştırıldı.

Bulgular:

Ortalama yaş 21.05 aydı. En sık başvuru bulgusu bilinç bozukuğu idi. Orta şiddette en sık neden 1–2 m’den düşme (7–12 aylık), ağır kafa travmasında motorlu araç kazası (19–24 aylık). En sık radyolojik bulgu lineer fraktürdü. Orta kafa travmasında, 16 epidural hematom (EDH), 4 subdural hematom (SDH), iki dura-beyin laserasyonu, ve iki depresyon fraktürü cerrahi gerektirdi. Ağır kafa travmasında, 6 SDH ve 5 EDH cerrahi gerektirdi. Belli başlı postop komplikasyonlar; meninjit, rinore, epileptik nöbet, ve subdural sıvı kolleksiyonu idi. Toplam mortalite oranı 3.18% (5/157 hastada).

Sonuç:

Bizim serimizde orta ve ağır kafa travması 0-3 yaşın en sık nedeni 1-2 m yüksekten düşme olarak bulundu. Önlem için çocukların anne-baba ve bakıcıları emekleme ve sıralama döneminde sıkı takip edilmesi için uyarılmalıdır. Ayrıca tekrarlayan 0-3 yaş travmalı çocuklarda çelişkili ifade veren bakıcılar çocuk suiistimali açısından dikkatle araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ağır şiddette kafa travması, çocuk 0-3 yaş travması, orta şiddette kafa travması