Özgün Araştırma

L4-L5 Seviyesinde Kafes ve Otogreftle Yapılan İnterbody Füzyonunun Tek Başına Otogreftle Yapılan Füzyonla Morfometrik Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-074

  • Azmi Tufan
  • Feyza Karagöz Güzey
  • Abdurrahman Aycan

Gönderim Tarihi: 14.08.2023 Kabul Tarihi: 28.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):293-304

Amaç:

Lomber interbody füzyon (LIF), diskektomi yapıldıktan sonra intervertebral boşluğa bir kafesle veya kafes olmaksızın kemik greft yerleştirilmesi işlemidir. Literatürde kafesli LIF yöntemlerini karşılaştıran birçok çalışma vardır. Buna rağmen kafesli ve kafessiz LIF yöntemlerini karşılaştıran çalışma çok azdır. Bu çalışmada peek kafesli ve kafessiz laminar otogreft kullanılarak yapılan interbody füzyonun geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma spesifik olarak L4-5 seviyesinde yapılmıştır.

Yöntem:

Bu retrospektif karşılaştırmalı çalışma 2011-2018 yılları arasında kurumumuz nöroşirurji kliniğinde opere edilen hastalar üzerinde aynı kurumdan etik kurul onayı alınarak yapılmıştır. L4-5 tek seviyeli lomber enstrümantasyon uygulanıp füzyon amacıyla otogreftle birlikte muz kafes kullanılarak transforaminal LIF operasyonu yapılan hastalar çalışma grubunu (Grup 1, n=27), sadece otogreft ile arka LIF operasyonu yapılan olgular kontrol grubunu oluşturdu (Grup 2, n=31). Otogreft olarak dekompresyon esnasında posterior yapılardan elde edilen kortikokanselloz kemik parçaları kullanıldı. Füzyon oranları, segmental ve lomber lordoz açısı, disk yüksekliği, ipsilateral ve kontralateral foramen yüksekliği ve kayma mesafesi ölçüldü.

Bulgular:

Yaptığımız çalışmada kafesli ve kafessiz gruplarda geç dönem füzyon oranları sırasıyla %96,3 ve %96,7 olarak bulundu. Segmental ve lomber lordozda iki grupta da değişiklik olmadı. Kafesli grupta geç dönem kafes gömülmesi, kafessiz grupta ise greft göçü en sık komplikasyonlardı.

Sonuç:

Hem kafesli hem de kafessiz LIF yüksek füzyon oranları olan cerrahi tekniklerdir. Füzyon açısından otogreft grubu, dizilim açısından ise kafesli grubun sınırlı bazı avantajları vardır. Kafessiz otogreftle LIF basit, sade ve düşük maliyet gibi özellikleriyle yeterince takdir edilmeyen bir cerrahi teknik olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gözetleme kafesi, kafes, otogreft, vücutlar arası füzyon

Tam Metin (İngilizce)