Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Hastalığı Olan Geriyatrik Popülasyonda Kronik Muskuloskeletal Ağrının ve Analjezik Kullanım Alışkanlıklarının Yüksek Prevalansı

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-07-062

  • Sibel Gülçiçek

Gönderim Tarihi: 19.07.2023 Kabul Tarihi: 17.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(3):248-258

Amaç:

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan bireyler, analjeziklerin uygun olmayan kullanımına bağlı olarak başarısız ağrı yönetimi ve böbrek hasarı riski altındadır. Bu çalışmada diyalize bağımlı olmayan KBH’si olan geriyatrik bir popülasyonda kronik muskuloskeletal ağrı (KMA) prevalansının ve analjezik kullanım alışkanlıklarının yanı sıra steroidal olmayan anti-enflamatuvar ilaçların (NSAİİ) ve/veya parasetamol kullanım sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu tek merkezli kesitsel çalışma, nefroloji kliniğinde en az 1 yıldır diyalize bağımlı olmayan KBH nedeniyle takip edilen 65 yaş üstü hastaları içermektedir. Kronik ağrı, Cornell kas-iskelet rahatsızlık anketi ile değerlendirildi. Ağrı şiddeti, görsel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

İki yüz altmış dokuz KBH hastasının 142’sinde (%52,8) KMA olduğu belirlendi. KMA olan hastalar, olmayan bireylerden daha yaşlıydı (p=0,042). Yüz yirmi dokuz erkek hasta ve 140 kadın hasta mevcuttu. KMA olan hastalarda kadın oranı ve ortalama vücut kitle indeksi, KMA olmayan hastalara göre önemli ölçüde daha yüksekti (p=0,0001). Hastaların %9,7’si genel olarak parasetamol kullanırken, %42,8’i NSAİİ kullanmıştı. KMA olmayan hastaların %10,2’sinde ve olan hastalarının %71,8’inde NSAİİ kullanımı mevcuttu (p=0,0001). KMA’lı hastalarda ortalama VAS skoru 5,01±2,07 idi ve bunların %48,6’sı orta ila şiddetli ağrı bildirdi. Analjezik tipinden bağımsız olarak VAS skoru ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı düzeyi benzerdi. Olguların %57,8’ine aile hekimlerinin, %9,0’ına acil servis hekimlerinin, %17,5’ine ortopedi hekimlerinin ve %15,7’sine başka uzmanların NSAİİ reçete ettiği belirlendi (p<0,0001).

Sonuç:

KBH’li yaşlı hastalarda KMA sıklığı, NSAİİ kullanımı ve reçetelenmesinin sıklığının yüksek olmasından ötürü, bu hastalarda doğru bir risk değerlendirmesi KBH evresi, yaş, komorbid durumlar ve eşzamanlı ilaç kullanımına göre bireyselleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Analjezikler, kronik böbrek hastalığı, kronik muskuloskeletal ağrı, geriyatrik popülasyon

Tam Metin (İngilizce)