Özgün Araştırma

Kritik hastaların yoğun bakım ünitesinin ilk günlerindeki APACHE II ve SOFA skorları ile perkütan trakeostomi zamanlaması arasındaki ilişki

10.5350/BMB20180504055138

  • Dogan Kilic
  • Funda Gumus Ozcan
  • Mehmet Salih Sevdi
  • Melike Cagatay
  • Serdar Demirgan
  • Kerem Erkalp
  • Aysin Selcan

Gönderim Tarihi: 04.05.2018 Kabul Tarihi: 03.06.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(2):26-29

Amaç:

Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi (PDT) uygulanan hastalarda, ilk gün ölçülen APACHE II ve SOFA skorlama sistemleri ile PDT uygulanma zamanı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu onayı (25.08.2016-2016/495) alındıktan sonra, YBÜ’nde 01.06.2014-01.06.2016 tarihleri arasında PDT uygulanan 91 hastanın verileri retrospektif değerlendirildi. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi), yoğun bakıma yatışındaki ilk gün APACHE II ve SOFA skorları ile PDT açılma günleri kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların PDT açılma zamanları ile APACHE II ve SOFA skorları dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05).

Sonuç:

Elde ettiğimiz sonuçlar, PDT açılan hastaların çoğunun ilk gün APACHE II skorları 15-24 arasında olduğu görüldü. 24 ve üzeri APACHE II skoruna sahip hastaların sayısı, 15-24 skoruna sahip hastalardan belirgin olarak azdı. Yüksek APACHE II skoru olan hastaların yaşam beklentisinin düşük olması PDT kararını sorgulatabilir. Öte yandan, APACHE II ve SOFA skorları arasındaki farklılık ile PDT açılma zamanı arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, mortalite skoru, zamanlama, yoğun bakım, APACHE