Özgün Araştırma

Koroner Arter Bypass Grefti (CABG) Ameliyatı Yapılan Metabolik Sendromlu Hastalarda Nesfatin-1, Galektin-3, Ghrelin ve Leptin Ekspresyonlarının Prediktif Değeri

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-096

  • Eren Altun
  • Ahmet Dolapoğlu
  • Ayla Solmaz Avcıkurt
  • Eyüp Avcı

Gönderim Tarihi: 16.11.2022 Kabul Tarihi: 05.03.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(2):127-134

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, on-pump koroner arter bypass grefti (CABG) ameliyatı yapılan metabolik sendromu olan ve olmayan hastalarda mediastinal yağ dokusunda Nesfatin-1, Galectin-3, Ghrelin ve Leptin ekspresyonlarını ve postoperatif komplikasyonlarla ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya CABG cerrahisi uygulanan ve sinüs ritminde olan 50 hasta dahil edilmiştir. Hastalar metabolik sendromu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, kilosu, boyu, postoperatif yoğun bakım yatış süreleri, total hastane yatış süreleri ve post-operatif komplikasyonlar (düşük debi send. İnotropi-IABP ihtiyacı, insüline bağımlı diabetes mellitus, aritmi, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği) kayıt altına alınmıştır. Histopatolojik değerlendirmede incelenen mediastinal yağ doku örneklerinde adiposit ve lenfosit nükleusunda Nesfatin-1, Galectin-3, Grehelin and Leptin ekspresyonu yoğunluğu değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Galectin-3, Ghrelin and Leptin ekspresyonu istatistiksel olarak metabolik sendromu olan ve olmayan hastalarda, post-operatif komplikasyonlar, yoğun bakım yatış süresi, vücut kitle indeksi ile anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Bununla birlikte Nefsatin-1 ekspresyonu ile post-operatif komplikasyonlar, yoğun bakım yatış süresi ve metabolik sendrom riski ile anlamlı bir fark bulunmaktadır (sırasıyla, p=0,026, p=0,030, p=0,047).

Sonuç:

Nesfatin-1, glikoz seviyelerinin negatif düzenleyicisi olarak glikoz homeostazında rol oynar. Bu çalışmada düşük vücut kitle indeksi ve Nefsatin-1 ekspresyonu yüksek olan hastaların daha iyi bir post-operative klinik seyir gösterebileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, Galektin-3, Ghrelin, Leptin, metabolik sendrom, Nesfatin-1, yağ dokusu

Tam Metin (İngilizce)